Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GClS p. j. conradi,

thelts door de Onzen in eenen lijdelijken zin vertaald

wordt geweld aangedaan is door diezelfde Ne-

derl. Overzetting bij lukas in eenen dadclijken zin —

doet geweld overgebragt, hetwelk regt fchijnt te

geven om het bij mattheus ook in denzelfden zin te vertolken, wijl in 't oorl'pronkelijke die woorden op beide plaatfen volkomen gelijk worden uitgedrukt, (bij beide leest men (3/«^t«i.) Nu zal dan eerst het Evangelie kracht oefenen op de menfchen, die bij M. uitgedrukt zijn, het doet geweld, en bij L. opgefloten liggen in het wordt verkondigd; dan zullen de Bjenfctien, door die kracht overtuigd, in heiligen ijver ontdoken, wederkeerig naar lukas geweld doen op het Evangelie, om deszelfs heilgoederen deelachtig te worden, en daarom bij mattheus gewekügers (£;««■*<) genoerai ziin; met dat gevolg, dat zij, volgens dien Evangelist, op* werkel'rjk'in 't bezit daarvan geraken, het als éën'rbor» een buit, eene belooning van hunne moeite en ijver, in weerwil van de verfmadirig van anderen, wegdragen, het met geweld nemen.

S- 4-

Nog dringt men deze verklaring aan uit de gefieldheid der menfchen, te dien tijde zoowel, als in volgende tijden. De Tollenaren, Heidenen, en, over het 'geheel, zij, die in eenen min aanzienlijken ftand onder de (oden leefden, en bij de aanzienlijken, vooral van de Farifeeuwfche fekte, openlijk veracht^ werden ,' zijn dan de menfchen, die in onze woorden door jezus zullen bedoeld zijn. Er zijn, aangaande dezen, eenige aanteekeningen bij de Evangelisten, welke deze gedachten fchijnen te bevestigen. Bij matth. XI: 19 verklaart jezus zelf, dat de Joden lasterende van hem zeiden: hij is een vriend van Tollenaren en zondaren; iets dergelijks leest men, luk. XV: 2, De Farifeïn en Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze menftke ontvangt de zondaars en eet met hen (£j>

(*) Uit deze plaats fchijnt men te mogen opmaken, dat Tollenaren en zondaren dezelfde perfoiien waren. Althans» hetgeen vs. 1 gezegd wordt, de Tollenaren en zondaren r1 derden tot Hem, wordt vs, 2 uitgedrukt: hij oMtvangc 'zondaars en eet niet hen. —

Sluiten