Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN LORD CHESTERFIELD.

649

in alle tijden is bijgebragt ten bewijze , tot welk eene hoogte de zedekunde der Heidenen was geklommen, zonder bshulp eener Goddelijke Openbaring. Ik beken dat ik er trotsch op ben: niet uit hoofde der verftandelijke bekwaamheid, welke het ten toon fpreidt, maar om de grondbcginfeis, welke het verkondigt, en het nut, 'fwelk ik mij vlei dat het gefticht heeft. Gij beftemdet in der daad uwe ohderrigtihgen niet voor de wereld; maar, daar gij dezelve in handen gaaft vaneenen zoon, welken gij bemindet, mag men er uit befluiten, dat gij dezelve als ware wijsheid befchouwdet, en ze alleen verholen hieidt, omdat zij tegen de begrippen der onveilichten aanliepen, Zij zijn vrij algemeen gelezen, en ftrekken om de manieren, ondeugden en beu- v zelarijen der natie, welke gij bewonderdet, bekend te doen 'worden en aannemen, onder uwe eigen mannelijke natie, die, van alle anderen, het naastbij kwam aan de edele eenvoudigheid der Romeinen.

chesterfield.

Spaar mij, cicero 1 Nooit was ik gewoon aan de ruwe verkeering met een' oud' Romein. Ik voel mijne geringheid in zijn gezelfchap. In zijne ontzaggelijke tegenwoordigheid fchijn ik als in te krimpen. Nooit had ik een zoo levendig gevoel van mijne onbeduidendheid. Franfche hovelingen en Franfche wijsgeeren zijn mijne modellen geweest; en te midden var. de verftrooijing der vermakelijkheden, en der drukte van gemaakte levendigheid, was ik nooit beducht over de bevalligheid der deugd en de fchoonheid van een mannelijk karakter. Ik wcnschte uit te munten, en zoude, met betere modellen , doel getroffen hebben. Ik zie en eerbiedig die uitmuntendheid in u, en verzoek dat gij uwe welfprekendheid met wilt te baat nemen, om mijne beuzelachtigheid ten toon te ftellen, omdat ik dezelve heken: want ik bezit nog, en zal altijd die achting voor een goed karakter blijven bezitten, 'welke niet gedoogt., aan hoon en verachting mij vrijwillig te onderwerpen.

S S 5 ' . DE

(

Sluiten