Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verb:ndtenis met tin. 653

heeft, om het vertinnen naar ouder gewoonte te verbieden , alwaar niet meer dan eenderde tot eenvierde loods onder het tin komt.

5. Dat een Vertinner, die, volgens de gemelde verhouding, lood onder het tin vermengt, wel ais een bedrieger, maar niet als een giftmenger kan aangemerkt worden.

6. Eindelijk, dat alles, wat hier van het vertinnen gezegd is, ook op tinnen met jood vermengd vaatwerk kan worden toegepast, en dat men derhalve geen reden heeft, om het bij onze voorvaderen zoo gebruikelijk tinnen vaatwerk uit de huishoudingen te" verbannen, inzonderheid, daar men, wegens deszelfs bekende goedkoopheid, niets beter in de plaats kan ftellen.'

HET RIJK DES LICHTS, EN HET RIJK DEK DONKERHEID.

(Eene Gelijkenis.') Uit Le monde fou préferé au monde fage.

Er is een onderaardsch land, van eene onmetelijke uitgeftrektheid, welke men het land der Katacomben noemt.

Deszelfs inwoners hebben van nature een flecht gezigt,_ en zijn nog daar en boven hatelijk en wanftakisr. Bij uitnemendheid komt hun te ftade de donkerheid huns lands, dewijl zij geen licht verdragen kunnen, zonder £e §ev°eligfte fmarten daarvan gewaar te worden» Echter heeft de zon in dit land eene geheel zonderlinge eigenlchap, welke zij elders niet hseft, dat zij, namelijk, alle gebreken der oogen ongemerkt geneest. Lieden die moeds genoeg hebben om zich aan hare ftralen bloot te Hellen, en de pijnen , welke zij veroorzaakt eerst door te (laan, zullen zich langzamerhand zoo zeer daaraan gewennen, dat zij er geheel niet meer voor vreezen.

Men zegt ook, dat zij, die zich ganfchelijk van het licht laten doordringen, en daardoor in den grond genezen worden, zulk eene innige liefde tot hetzelve ver-

krij-

Sluiten