Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖS4 HET EIJK DES LICHTS, EN

Krijgen, dat zij liet voor hun element houden, buiten hetwelk zij niet kunnen leven.

Doch, om weder te keeren tot de Katacomben. ■■■ Dit land, offchoen bijkans zoo donker als de nacht zelf, is echter niet te eencmaal ontoegankelijk voor het licht. De inwoners kunnen het door kleine deurtjes, welke zij naar willekeur kunnen openen en fluiten, meer of min inlaten. Deze deurtjes zijn in de openingen, die in de rots gebleven zijn, gemaakt, om den dag eenigen doorgang te geven.

Behalve deze openingen, welke door middel van de deurtjes aan het daglicht toegang kunnen veifchalren_, zijn er ook, van het eene gewest tot het andere, kleine voetpaden, door welken het licht van ter zijde, door velerlei bogten, indringt. Het zijn eene loort van wenteltrappen, die gedurig hooger opleiden, vol lieenen, van welken ieder voor eenen trap dient.

Naar gelang men daarop hooger klimt, wordt het fteeds lichter; en men begint iets van de warmte der zon te gevóélen, hoe meer men door haar veülCht wordt > - .. .

Deze voetpaden, welke vele mijlen lang zijn, eindigen, in het afdalen, in het donker land, als het rijk der Katacsmben, en in het opklimmen , in het land des dags, in een onafmetelijk ruim, waar het licht onbeperkt heerscht.

De inwoners van het rijk der donkerheid kunnen door hunne voetpaden eenige gemeenfchap onderhouden met de inwoners van het rijk des lichts; ja zij kunnen zeirs, indien zij willen, langs dezelve in het rijk deS lichts komen, gelijk dezen daardoor in het donker rijk kunnen nederdalen. Maar beide hebben weinig lust, om hun land te verlaten ; ja de meesten hebben een onoverwinnelijken afkeer van zulks te doen.

En wat is de reden? -— Betreffende, voor eerst, de inwoners van het rijk der donkerheid, zoo is het ligt te begrijpen, dat de zwakheid hunner oogen, in welken het licht de gevoeligfte fmarten veroorzaakt, eene der voornaamfte redenen is. Zij zijn, daar benevel'», in dit land geboren; zij treffen daarin aan , alles noodig is, niet alleen om hün leven te onderhouaen, maar ook om hetzelve aangenaam te maken. E>c " kerheid, welke aldaar heerscht, valt hun mtL verdrietig, integendeel vinden zij in dezelve nun ver-

Sluiten