Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER ZWIJGEN EN SPREKEN. 7^5

maar nog meer dan al deze drie de beminde, die de gebreken en geheimen haars minnaars verfna.pt.

„ Waarom fchreit, mijne lieve?" vroeg eene vriendin aan de troostelooze floria» Ach! De vriend

mijns harten moest zich fcheiden van mij, tot eene

verre, verre reize!"

„ En zonde hij u niet getrouw blijven, daar gij hem 5> zoo teeder bemint?" „O ja, dat hoop ik: ik ben getroost door de dui/„ zend eeden , welke^hij mij bij het affcheid zwoer." „ Zwoer hij die ?'

„ fa zeker; en met eenen vloed van welfprekendheld, waarvoor mijn kommer zelf zwichten moest.*

" j, Waarlijk, goede floria? —- O, nu beef ik voor hem en u! — Niet waar, gij kondet hem daar maar

" weinig op antwoorden?"

'* s O — niets, niets dan tranen en afgebroken woorden! • "

„ Dat dacht ik! — O, ik wenschte, ik wenschte, „ dat ook uw beminde minder had kunnen fpreken en zweren!"

Eene maand later werd zijne ontrouw openbaar.

Het meisje, dat voor haren beminden zwijgen kan, bemint kern misfchien niet geheel-, een vrouwtje, dat geheimen voor haren man houdt, heeft hem zekerlijk niet zoo lief, als zij behoorde..

Het is een gevaarlijke post, de kasten van Vorften te beduren en te bewaren; maar nog driemaal gevaarlijker, hunne geheimen te weten.

Grooten dezer aarde! fiddert voor den hoogmoedigen, wien SÜ onregt deedt — en die zwijgt 1

Het is dikwijls eene fijne kunstgreep van"hoogmoedige zwijgers, praatzieke lieden tot hunne vrienden te hebben: hun eigen mond zwijgt dan van eigene verdienden, overtuigd, dat een ander daar genoeg vau fpreekt.

Al, wie misdaden verzwijgt, wanneer geen pligt hem het verjchoonen gebiedt, ga naar de bosl'chen, ea zoeke daar zijne medgezellen! Weldra zal hij voor de Regtbank vreesfelijk worden! ,

Indien een vreemde op het punt is, om uw geheim te raden; zoo ^ haast u, om het hem liever «elf, als vriend, te ontdekken. Toevertrouwd goed bewaart de

eer-

Sluiten