Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een' zwervenden tooneblspeler. 743

bcoordeelen van elk nieuw uitkomend tooneelfhik. In plaats van mijne avonden te hefteden aan het uitfchrijven van rekeningen, en Het bijfcbrijveri van mijn grootboek, bezocht ik telkens den fchouwburg. Eindelijk, door het geftadig bijwonen van de tooneclvertooningen, en het verkeeren met lage halfgeleerden , die zich zeiven Tooneelkenners noemden , werd ik op het tooneel dermate verzot , dat ik de tooneetvermaken als de belangrijkile bezigheid, zoowel als het aangenaamfte genot des menfcbelijken levens begon te befchouwen. E)e winkel weergalmde telkens van mijn reciteren, itl navolging van een' begunftigden Acteur; en het liep zoo verre, dat ik met een theataralen toon en gebaren een» el laken verkocht»

Zoo hooge gedachten had ik van mijne hekwaamhe. den dat ik, even als de onfterfelijke shakespeaue , naar' de eer dong om zoowel in het karakter van Actènt als van Schrijver uit te munten. Diensvolgens vervaardigde ik, met veel moeite, een Blijfpél, en ftefde het in handen van eenen der Reftuurders van het Tooneel, doch die het, met duidelijke blijken van verachting, aan mij terug gaf. Hierdoor geenszins den moed verliezende, "befloot ik als Acteur mijn geluk te beproeven. Doch , na met veel moeite de vrijheid te hebben bekomen, om voor de Tooneelbeïfaurders en een aantal hunner vrienden mijne gaven ta laten hooren, werd ik ook hier afgewezen.

Hoewel het mij o» den fchouwburg niet wilde gelukken , werd ik nogtans te rade, in de Clubs mijne bekwaamheden te doen gelden. En hier viel het mij in der daad gemakkelijk , eene voorname rol te fpejeu, naardien ik het voordeel had gehad, van eene geleerde opvoeding te genieten, en mijne mededingers zoo goed als geene opvoeding gehad hadden. De beJangxijkfte onderwerpen van Godsdienst, Geleerdheid en Staatkunde behandelde ik met meer vlugheids dan de deftigfte Bisfchop, de geleerdfte Profesfor, of de doorflepenfte Staatsman. Doch ik zegepraalde, als het wave, zonder vijand, en de gemakkelijkheid der overwinning verminderde het vermaak daarvan. Weldra werd ik het drooge redeneren moede , en verlangde vurig om de welluidende klanken eens Treurspeldichters Hit te galmen.

A a a 4 't Ge-

Sluiten