Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTON PIECK

snijder voor hen uitgesneden. En de derde man was de drukker. Naar den schilder-teekenaar, Moronobu, Kiyonaga, Utamaro, Shuncho, Hokusai, Sharaku, Hiroshige, werd de prent genoemd. Zijn naam alleen werd op de houtsnede afgedrukt. Maar het werk van de beide anderen was van groot belang voor het welslagen. Hokusai koos zelf zijn helpers voor het snijden en drukken en hield zorgvuldig toezicht op hun kunstbewerkingen. Door jarenlange samenwerking werden prenten gedrukt, die van één hand schijnen. Houtsnijder en drukker werkten in den geest van hun opdrachtgever met uitschakeling van eigen persoonlijk voelen. Zij werkten objectief en interpreteerden niet. Ook Dürer sneed noch drukte zijn houtsneden, evenmin als later Millet. De moderne grafische kunstenaar echter laat niets aan een ander over, tenzij zijn eigen pers voor het drukken van groote prenten niet geschikt is. Van het laten etsen en snijden door anderen is in het geheel geen sprake. Veldheer en Nieuwenkamp verrichtten 20, 30 jaar geleden in dit opzicht pionierswerk en brachten het handwerk der edele grafiek tot eer.*) Van dienstbaarheid verlost, werd de houtsnede een vrije kunst, gelijkwaardig aan de schilder- en beeldhouwkunst. Met dit inzicht van de verheffing der grafische kunst tot zelfstandige kunstuiting werkten De Bazel, Lauweriks, Hans Beers, Jozef Cantré, Dijsselhof, Eekman, J. Franken Pzn., Mej. A. J. de Graag, J. F. E. ten Klooster, Chris Lebeau, Jan Mankes. S. Jessurun de Mesquita, Dirk Nijland, Wim Oepts, Jan Schonk, Van der Stok, R. M. Wichers Wierdsma, Jan Wittenberg e.a. Dat zooveel jonge kunstenaars zich aan de houtsnede wijden ter vertolking van de schoone Idee van een vernieuwd en verdiept levensinzicht, stemt hoopvol. Er is iets gaande in de Hollandsche kunst van onze dagen, daar werken krachten van bouw en stijl,

Ditzelfde heeft Anton Pieck gedaan voor de illustratie, die door hem verheven is tot zelfstandig kunstwerk, het equivalent van schilderij, ets of houtsnede. En dit niet door eenig betoog, maar door het geduldig te boven komen van de moeilijkheden, waarmee hij doorloopend te kampen had. Uitsluitend en alleen door de daad van zijn scheppenden arbeid.

Sluiten