Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VEERSCHE HEKS.

zich voegde bij haar zuster, die haar bekeef en zich beklaagde over haar stroef gezelschap.

Geertruyd was twintig jaar, toen een neef van Pauwelsz Arnemuiden aandeed op verlangen van zijn oom, die hem wilde opnemen in zijn druk bedrijf. Adriaen Barradot wenschte niets meer dan deze uitnoodiging, want in Brabant, waar zijn vader brouwer was, gingen de zaken slecht. Muitende benden, die rondzwierven, nu de oorlogen verliepen, trokken het land door en brachten gansche streken, die weerloos aan de troepen overgeleverd waren, tot wanhoop. Moeilijk waren de tijden in 't Brabantsche, en de jonge Barradot verlangde niets liever, dan zich in veiliger oorden te vestigen.

Hij kwam te Arnemuiden aan, toen Pauwelsz niet thuis was. De maagd liet hem in de woonkamer. Plots stond hij in 't lage vertrek. Onbekend met de verre Zeeuwsche verwanten, dacht hij zijn tante, een bejaarde vrouw, hier te vinden. In de taveerne had hij zich opgepronkt, daar hij een goeden indruk wilde vestigen. Geen stofje smette meer zijn bruinen reismantel, toen hij de baksteenen gang doorliep, achter de deerne aan, die hem naar zijn Zeeuwsche moei zou geleiden, en glimlachend overdacht hij, wat zij wel zeggen zou van haar vijfentwintig jarigen neef, dien zij stellig niet in vijftien jaren gezien had.

Met Brabantschen zwier trad hij binnen. Even deinsde hij achteruit, want daar, voor het venster, in 't warme schijnsel van de middagzon, die heldere tinten en donkere schaduwen tooverde op haar donkerrood huisgewaad, zag hij Geertruyd aan het spinnewiel, dat nog even doorsnorde, voordat de stilte in het vertrek daalde

Er volgden vroolijke dagen in het huis van Lot Pauwelsz. De Brabantsche jonkman was spoedig een bemind huisgenoot geworden, die zijn werk verstond en zich verdienstelijk maakte tegenover de bazinne, of wandelde in zijn vrijen tijd, met de meisjes over 't eiland,

Hij had spoedig begrepen, van hoeveel belang het was, dat hij hier bleef, om mettertijd zelf de brouwerij in eigen-

Sluiten