Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

deerd en hij heeft juist datgene naar voren gebracht, wat voor den zoekenden mensch van dezen tijd de grootste beteekenis heeft. Deze studie over Walt Whitman zou op geen beteren tijd het licht hebben kunnen zien. Velen hebben aan Whitman een nieuwen, een breeden, een frissehen kijk op het leven, een nieuw „hart onder den riem" te danken, zegt de heer Loman in zijn inleidend woord zeer terecht en met deze studie van zijn hand zal hij dezen grooten profeet van den nieuwen mensch ongetwijfeld velen nader brengen. De moderne mensch heeft behoefte aan het geestelijke voedsel van Whitman's werk. Wat Whitman ons steeds tracht voor te houden, is het besef van den onmetelijken rijkdom, die dat waardescheppend beginsel is in ons, dat wij persoonlijkheid noemen, vertegenwoordigd door onszelf in de eerste plaats, maar daardoor ook voor elke gemeenschap, waarvan wij deel uitmaken. Whitman's „Leaver of Grass" zijn „Grashalmen", zijn in ons land het meest bekend geworden; in de voorrede tot de uitgave van 1880 schreef hij, dat hij z'n „Grashalmen" de wereld inzond om in de harten van mannen en vrouwen, jong en oud, eindelooze stroomen te wekken van levende en warm kloppende liefde en vriendschap", dat is Whitman's boodschap aan zijn volk en aan de wereld. Heel zijn leven werd beheerscht door een onmetelijke naastenliefde.

Na een korte levensschets van Walt Whitman, geeft Ir. Loman de algemeene kenmerken van Whitman's poëzie. In de vijf volgende hoofdstukken behandelt hij zijn „religie", z'n persoonlijkheid, sexe-bewustzijn, „vriendschap en kamaraadschap" en democratie. Een literatuurlijst sluit deze studie af. Deze welkome studie, waarvan een groote bezieling uitgaat, zal opnieuw de aandacht vestigen op Walt Whitman en z'n werk. Sedert 1917 hebben we hem tot schade van ons zelf verwaarloosd. Ir. Loman zal hem in het huis en hart van velen brengen, die steun zullen vinden bij zijn troostvol woord en vrede zullen putten uit zijn werk, waarin zoovele onsterfelijke „moedergedachten der menschheid" doen beseffen waar de heilige bronnen zijn van het menschelijke leven.

Sluiten