Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

terteekening ontbreken. Onbeholpen vertalingen met veel valsch sentiment en vervaarlijk pathos vinden hier grif een afzetgebied. De eischen beschouwend van een gezonde amusementslitteratuur met een echten levensinhoud roemt dr. Ritter de dierenromans van Curwood en de ontspanningslitteratuur van Ivans.

Dat aan de boeken welke de massa bereiken elk religieus sentiment ontbreekt, is den heer Ritter blijkbaar ontgaan, hij staat uitsluitend stil bij het aesthetische en psychologische tekort.

Dit is een zeer welkom boekje, waarin een belangrijk maatschappelijk verschijnsel op duidelijke wijze wordt uiteengezet. En waar mr. Ritter den wensch uit, dat onze litteratoren van beteekenis wat meer rekening zullen gaan houden met de eischen eener gezonde ontspanningslectuur, daar kunnen we niets anders doen dan hem van harte bijvallen. Het zou het begin kunnen worden van een levenswarme gemeenschapskunst, waarvan nu in litterairen zin nog geen sprake is, als jammerlijk gevolg van dat fataal doorgevoerde individualisme van het meerendeel onzer moderne auteurs.

,, J a n n a", door J. P. Z o o m e r s—V e r m e e r, — Van Holkema en Warendorf's Uitg. Mij., Amsterdam. Ingen. f 3.90, in prachtb. f 4.90.

Een nieuw boek van mevrouw Zoomers—Vermeer opent men met buitengewone belangstelling. „Het Huisje bij de Dennen" verzekerde haar een vooraanstaande plaats in de rij van onze letterkundigen, met „Als het leven ontluikt" — van beide romans verscheen bereids een tweede druk — bevestigde zij haar goed recht op deze plaats. Toen „Als het leven ontluikt" verschenen was, wezen wij er reeds op, dat deze schrijfster de schrijnende levensellende van eenvoudige zielen, die tobben en zwoegen, bijna altijd in het klamme donker van muffe huizen, zonder veel zon, zonder veel vreugde, heeft doorvoeld, als geen andere auteur van dezen tijd en dit op zichzelf is reeds een groote verdienste na een

Sluiten