Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENIGE VLAAMSCHE BEELDHOUWERS.

terlijke talentloosheid of door even meesterlijke onkunde uitblinken, voorzeker andere, die te genieten geven! Doch zonderling teleurstellend is het, dat de talentvollen, die werkelijk te genieten geven, door den band geen of weinig stijl hebben. „Karakter hebben, is stijl hebben!" Dat is een gedachte uit „Rembrandt als Erzieher". Zouden dan zoo vele kunstenaars weinig karakter en dus maar een zwakke persoonlijkheid hebben?

Moest ik nu diegenen willen noemen, die, sedert 1918, werk voltooiden, dat wezenlijk door stijl uitmunt, dan zou ik zeer weinige namen hebben aan te halen: die van een zestal te Brussel verblijvenden, onder welke dan in de eerste plaats Victor Roussean; die van een paar Gentenaars, als George Minne en Verbanck, en, misschien dien van een enkelen te Antwerpen gevestigde, althans voor een kleine reeks van zijn werken, Jozué Dupon. Zeer zeker zou ik den naam noemen van Vloors, den schilder en beeldhouwer, indien hij de maket van zijn uitstekend geslaagd gedenkteeken ter eere van wijlen toondichter Peter Benoit na den Oorlog en niet al jaren vóór de uitbarsting ervan uitgevoerd had, een werk van een werkelijk zeer gelukkige vinding en van waarlijk grootsch alluur, dat het meeste, in dien aard in dit land en vooral te Antwerpen al voltooid, ver overtreft. Ook Marnix d'Havelosse en Wijnants zou ik niet vergeten....

Om mij thans, kortheidshalve, tot de Scheldestad te bepalen, — stel ik met vreugde vast, dat hier, juist gedurende de acht jaren 1919—1926, een drietal jongeren op den voorgrond zijn getreden, die niet alleen grootsche aspiraties aan den dag leggen en ook daadwerkelijk bewezen, degelijk onderlegd te zijn, maar — wat zoo weinigen vóór hen deden, altijd te Antwerpen, wel te verstaan, — toonden wat te durven! Een drietal jongeren, die blijkbaar voor goed zich afwenden van het bekende en gewilde artikel „Keepsake", van het banale postuurtje en het burgerlijke borstbeeldje, en die alleen werken, om te voldoen aan de dringende behoefte, iets schoons, personeels, wellicht nieuws te produceeren en

Sluiten