Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

iesteyn« aan je nieuwen buurman. Je weet immers alles? ... En van den jongen Otto van Gelre komen sedert slechts enkele schaarsche berichten van zakelijken aard uit het buitenland.

GROOTVADER: Ik heb indertijd gehandeld, zooals ik als laatste Bronckhorst meende te moeten handelen tegenover een Van Gelre. Mijn boek zal een rechtvaardiging geven van mijn handelwijze. Mijn kleindochter heeft in mijn afwijzend besluit berust. Ik heb er haar verdriet mee gedaan.... En soms twijfel ik, of ik goed deed, de oude familieveete tot in het heden voort te zetten. Ik heb mezelf getroost met de illusie van een ouden man, dat wij goed handelen als wij het lot van jongeren bestieren. (Aarzelend) Wie zal zeggen, of ik goed of verkeerd heb gedaan?!....

NOTARIS (hem de hand drukkend): Je hebt stellig volgens je eerlijke overtuiging gehandeld, Bronckhorst.

GROOTVADER (uitvallend): Tot nu eensklaps het vroegere verdriet bij het arme kind weer wordt opgewekt!.... Wie kon ook voorzien, dat juist het Latijnsche document de geschiedenis behelst van zoo'n lang geleden liefdesdrama tusschen een Bronckhorst en een Van Gelre? Jacoba is er haar gewone flinkheid door kwijtgeraakt. Ze verbeeldt zich daardoor, dat hier ongewone dingen gebeuren!.... Spoken op »De Bronckhorstcc!.... In de oude torenkamer!.... (heftig) Ik geloof niet aan spoken. (Met vaste stem) Maar ik geloof aan iets anders. Mag ik je verzoeken, notaris, nog even te blijven? Er is iets dat ik met je zou willen bespreken. Ik zal intusschen alles laten sluiten. (Hij belt, en tegen den ouden huisknecht, in stemmige uniform gekleed:) Wijbert, wil je vanavond met meer dan gewone zorg sluiten?

NOTARIS (gaat weer zitten): Ik ben geheel tot je beschikking, Bronckhorst.

(Nadat de oude Wijbert alle deuren heeft gesloten en zich verwijderd heeft door de gangdeur, vervolgt de)

GROOTVADER: Neen! Ik geloof niet aan spoken. Maar ik geloof wel aan iets anders. Er hebben hier de laatste nachten inderdaad ongewone gebeurtenissen plaats gehad.

Sluiten