Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

BUURMAN (na korte pauze): Wanneer u dit met uzelf eens bent, baron, moet ik u op mijn beurt een vraag doen.

GROOTVADER: Ik beschouw u in dit geval als mijn raadsman. Ik kan u als beroemd advokaat echter geen honorarium aanbieden....

BUURMAN (even lachend): Tusschen goede huurlieden is er geen sprake van honoraria voor over en weer bewezen diensten. Ik heb ook niet gesproken over een honorarium, toen ik hierheen kwam. Bovendien heb ik in mijn vroegere praktijk den eigenaardigen stelregel toegepast, dat ik me slechts liet honoreeren voor gevallen, waarin ik géén oplossing wist te brengen. In dit geval verlang ik dus stellig geen honorarium.

GROOTVADER (verwonderd): Dus u verwacht, een

oplossing te zullen vinden? Wat wenscht u dan van me

te weten?

BUURMAN (met kalmen nadruk): U houdt een geheim verborgen!

GROOTVADER (schrikkend): Hoe komt u daaraan, meneer?!

BUURMAN: U heeft een man van ervaring tegenover u. Ik ben advokaat geweest in crimineele zaken. In tal van belangrijke gevallen heb ik me een oordeel moeten vormen over dingen, die men voor me verborgen trachtte te houden. Ik ben er aan gewend geraakt, zelf de vragen te beantwoorden, die ik aan anderen stel. In uw geval bestaat er een geheim dat u, om de een of andere reden, voor uzèlf tracht te houden.

GROOTVADER (onrustig): Ik heb uw hulp ingeroepen, om een verklaring te geven voor de nachtelijke rustverstoringen op het kasteel. Ik heb u daarmee niet het recht gegeven, hier een requisitoir te houden over aangelegenheden, die daarmee in geen verband staan.

BUURMAN: U erkent dus, dat er iets wordt verborgen gehouden. Dat het in verband zou kunnen staan met de verdachte omstandigheden, die zoowel u als uw kleindochter hebt waargenomen, is toch niet zoo moeielijk aan te toonen.

Sluiten