Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AVONTUURLIJKE JEUGD VAN LAUZUN

naco is verschenen, voorzichtig sluipend, gesluierd en gemaskerd, heeft ze de deur van het koninklijk vertrek gesloten gevonden. Vruchteloos heeft Bontemps zich beijverd om de deur te openen; schoon heeft zij te kloppen en te beuken gehad, schoon heeft de Koning, aan de andere zijde van de deur, ook geprobeerd deze te ontsluiten, de twee minnaars vonden, dien avond, geen andere vertroosting dan elkaar, door den scheidsmuur heen, enkele half-weemoedige, halfgramme woorden toe te fluisteren, Onverrichterzake droop Madame de Monaco af. Onderwijl zat Lauzun in zijn schuilhoek te schokken van pret en in het geniep van zijn geestige wraak te genieten.

Maar bij deze eerste kastijding bleef het niet: hij zou Madame de Monaco nog gevoeliger bestraffen. In het paleis van Versailles werd er veel gespeeld, hetzij om geld, hetzij om een kleinood, dat tot inzet diende. Vaak gebeurde het, dat rond de tafel der spelende heeren, de dames zich in een ronde op den grond neervlijden, om het frisscher te hebben. Zoo zat, op zekeren dag, ook Madame de Monaco op den grond, haar eene hand waarop ze leunde, op het tapijt uitgestrekt, toen Lauzun in allerhaast op zijn hooge houten hakken binnen kwam gehuppeld; terwijl hij met hoofsch en breed gebaar den Koning begroette, welke naar het spel stond te kijken, maakte hij van de gelegenheid gebruik om, geheel onwillekeurig, naar hij naderhand verzëkerde, op de vingers van de jonge vrouw te trappen en ze onder zijn harden hak te verpletteren, zoodat de dame 't van pijn uitgilde en in tranen losbarstte. De overdreven verontschuldigingen van den onhandige, de verbéten gelaatsuitdrukking en de schaamteblos van de mishandelde vrouw lieten aan geen der toeschouwers den minsten twijfel toe, nopens de ware toedracht van dit incidentje. Toen de echtgenoot van Madame de Monaco de zijn vrouw aangedane vernedering vernam, zwoer hij zich te wreken; een familiekabaai ontspon zich, waarrond ook in buitenlandsche hofkringen allerlei intriges werden aangekoopt, doch Lodewijk, die er vooral op uit was alle schandaal te vermijden, gelastte er zich persoonlijk mede de ontstemming van de Monaco-partij *

Sluiten