Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETERKEN

moeder voor het kind zoo ontzaglijk groot, dat ze zelfs dit offer brengen kon? Dat ze berustend kon ondergaan wat in wezen haar een kwelling moest zijn? Was die liefde dan zoo groot, dat niets anders waarde voor haar had? Had hij zich dan zoo schromelijk vergist, toen hij dacht haar liefde te kunnen winnen door zijn goedheid voor het kind?

Er kwam verzet in hem. Woest verzet, dat oorzaak vond in zijn gekrenkten mannentrots. Eerst nu voelde hij, hoe zeer ze het kind liefhebben moest. Kwam dat doordat het kind onvolwaardig was, en nu meer nog dan anders

haar steun noodig had? Dan dan had hij een domheid

begaan.... een domheid die hij boeten moest met de bewustwording van dit lief delooze leven.... Als haar liefde voor het kind zóó groot was, dat al het andere erbij in 't niet verzinken moest, had zij hem dat moeten zeggen. Dan had ze hem de hoop niet mogen laten, dat haar liefde voor hem ontwaken zou, als hij het kind gelukkig maakte

Hij herinnerde zich haar antwoord: »Eerst het kind

dan word ik het ook....«

Neen, dacht hij, dat kan ik niet. Het kind kan ik geen

liefde geven als ik weet dat ik slechts middel ben als

ik weet dat ze me slechts duldt ter wille van het kind....

En plotseling, schrijnend-fel, drong het zich in hem op: die

liefde is te groot die liefde geldt niet het kind, die

liefde geldt den man....

Het was een vluchtige gedachte, die plotseling in hem opgestormd was, maar zich in volheid aan hem opdrong, tribuleerend-onheilspellend: de man.... de overleden man.... dien ze terugzocht in het kind....

En die gedachte had zich zoo vast in zijn hoofd genesteld, dat hij haar nooit meer vermocht te ontloopen. Nooit kwam er een woord van over zijn lippen. Maar zijn hart was van dit moment af voorgoed voor haar gesloten....

Met een dofheid in het hoofd, die haar het denken haast belette, klom ze moeizaam de breede trap op, opende de deur van zijn kamer.

„Nog veel werk?" vroeg ze, over zijn schouder blikkend, terwijl ze haar stem zoo opgewekt mogelijk trachtte te doen klinken.

Sluiten