Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE VROUW.

Op het stadhuis enkel een kort wachten, dan liet men allen in een zaal, veel rood fluweel en gulden schilderwerk maakte het daar van een stemmige feestelijkheid. Een oogenblik wel onderging Josien een bevende beklemming nu naast Herman ze stond voor de tafel, waarachter een grijs en deftig heer met tonige stem aanving te lezen.

Flauw dook toen in haar op heugenis aan school en aan examen-benauwing, en bijna had ze geglimlacht om het dwaze van de vergelijking, trouwen en examen doen! Ineens voelde ze zich kalmer, en ook haar hoofd helder. Tersluiks, van onder den breeden hoedrand, gluurde ze rond, hoe plechtig zaten ze daar allen langs de wanden! Maar dan dwong ze zich weer tot aandacht voor den grijzen heer, die, geëindigd met lezen, vragen deed.

— Ja, antwoordde Herman, en nu zijzelve, ja! Ze hoorde haar stem, heel gewoon klonk die, als had men haar de meest onbeteekenende vraag gedaan, in plaats van een gewichtige, de allergewichtigste van haar leven. Het verwonderde haar erg, en weer moest ze een zenuwige neiging tot lachen bedwingen..

Het was gedaan. Ze kuste en liet zich kussen, een onuitsprekelijke verrukking voelde ze, de opluchting maakte haar gang licht, haar stem hoog en helder. Heerlijk, heerlijk, die stijve plechtigheid voorbij!

Onder het terugrijden naar huis praatte ze opgewonden, en werd dan ineens stil, om even later weer druk te praten. Thuis, in de achtersuite, omhelsde ze Herman en hij haar.

— Voel je je nou gelukkig, kon ze niet nalaten te vragen, omdat ze het zelf niet wist.

— Ik voel me zoo gelukkig, als ik 't me heb voorgesteld, zei hij en ik hoop.... kom, geen dwaze praat, viel hij zich lachend in de reden.

— Grappig, al die ernstige gezichten daarginds

— Ja, maar nu zullen ze vroolijk worden, wij zijn het toch ook.

Josien glimlachte, ze vond het alles zoo eigenaardig, wel prettig en goed.... Wat kon ze meer wenschen ? Over een paar

uur zou ze met hem ver weg zijn, ver van dit geroezemoes, en dan hoopte ze echt en innig met hem samen te wezen, om te hooren wat hij van haar verwachtte....

Sluiten