is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 210.

*DE VRIJMETSELARIJ IN DRIE ZANGEN, Br.*. J. Schouten, Voorrede, p. III.

TEXT: TRADUCTION:

Er is veel en in velerlei talen geschre- On a beaucoup écrit, en plusieurs

ven over de Vnimetselarii. Wie in langues. sur la Franc-MaConnerie. Seul

hare geheimen is ingewijd, weet al- celui qui estinitié dans ses secrets sait

leen van uit die groote menigte van distinguer, dans eet énorme amas d'

geschriften datgeen te onderscheiden écrits, ce qui a de la valeur ou non-

wat meer en minder waarde heeft; tandis que ceux ó qui son caractère

terwnl ziU die onbekend zijn met ha- et son but sont inconnus, tachent vaine-

ren aard en strekking, zich vruchte- ment de découvrir la vérité paree

loos vermoeden om zoo mogeUjH, qu'a chaque effort, ils sont misendé-

rt Z til Z * f TCn' ïaaT rOUte Par des données variables et des zii bil elke poging ■tot onderzoek m explications contraires.

verwarring gebragt worden door verschillende opgaven en tegenstrijdige uitleggingen. ,

Men leze dit citaat aandachtig. Uit de hos. 166 en 208 is gebleken, dat ook de lagere Vrijmetselaren door de hoogere worden geacht niet in de geheimen der Orde te zijn doorgedrongen. En het zullen toch ook wel Leerlingen Gezellen en Meesters zijn, allicht in grooter aantal dan „profanen," die door het bestudeeren van mag,', geschriften — voor hen trouwens gemakkelijker bereikbaar dan voor niet-Vrijmetselaars — nader van strekking en doel der Orde op de hoogte trachten te komen. Zij stuiten telkens op de moedwillia

aanrrAnrarhffl fananrfm.'J.1»» •

uuuyvwiuvuiv v,noti.ijvuiyc uiucyyinyen

* *

*

Er is inderdaad voor de lagere BBr.\ een zekere critische zin en een stevige volharding noodig opi tegen dezen stroom van misleiding in te gaan Meer dan voor den profanen auteur, die het voordeel heeft, dat hij de hem in handen komende geschriften objectief kan bestudeeren, de tegenstrijdigheden zitten, zonder zich te behoeven weren tegen de suggestie, die van de eindelooze redevoeringen („Bouwstukken" noemt het mac.\ taaleiaen ze) in de Loges uitgaat.

Uit den aard der zaak lijden die redevoeringen doorgaans aan holheid. De Meesters.'., zeiven slechts gebrekkig ingelicht en bovendien tegenover hunne Gezellen en Leerlingen aan zekere mate van geheimhouding gebonden, kunnen over t algemeen in hunne toespraken aan inhoud weinig zaaks bieden ' moete" hun fraebt zoeken in den vorm, en... niet elke Red.', is een geboren redenaar. Vandaar de klachten over de leegheid der „Bouwstukken," die men zoo vaak in de geschriften der lagere Vrijmetselarij tegenkomt en waarvan hier een enkel staaltje moge volstaan: