is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dan ook een terugwijzing naar de oude Mysteriën, als de Loge steeds zooveel gewag maakt van de hemelstreek, waar de zon opgaat. De oude Heidenen beschouwden het Oosten als de plaats der geboorte van de Godheid, het symbool der Generatie De vlammende ster in de Loge met de letter G beteekent feitelijk dan ook de zon en voert de beginletter van het woord Generatie. Eene loge noemt zich een Oosten, bepaalde groepen Grootloges heeten Groot-Oostens: van hen gaat de verlichting en de wedergeboorte der menschheid uit.

Kan het verwondering baren, dat, waar groepen zich tot het esoterische oude Heidendom keeren, er ook wel zijn, die niet tegen de exoterische uitspruitsels dier leer opzien?

Met andere woorden: het oude Heidendom vereerde, naast de natuurkrachten binnen zijne priesterkamerwanden, in de publieke rangen der groote massa ook afgoden, goede en kwade geesten. Nog ten huidigen dage is er onder de vele vormen en afwijkingen van eeredienst, die men op de wereld aantreft, die der duivel vereering. Kan de Vrijmetselarij, die in een persoonlijk God tegt te gelooven, een duivelvereerder tot haar lidmaatschap toelaten? Drijft ze hare verdraagzaamheids-theorie zóóver, dat ze hier niet de deuren toewerpt ? Het antwoord is niet twijfelachtig;

No. 286.

RELIGION OF FREËMASONRY, bij Bro.\ Whymper, p. 198.

TEXT: VERTALING:

In Armenia there is a religious sect In Armenië bestaat eene godsdienstige

called Yezidis, who worship the secte.de Yezidi'sgeheeten, die den duivel

Devü, and yet so comply with all aanbidden en toch zoodanig aan alle

asonic conditions that a Universalist ma^onnieke voorwaarden voldoen, dat

reemason would have to admit them een wereld vrijmetselaar hen zou moeten

to initiatwn They beheve their Devü- toelaten ter inwijding. Zij gelooven,

go o be a true and living god, they dat hun duivel-god een waarachtige

pp a e and put their trust in him, en levende god is, zij bidden tot hem en

ley possess a volume of the sacred stellen hun vertrouwen in hem, zij be-

VI 5üen p°ssess an incffable zitten een boekdeel van de heilige wet,

TJnivpvcJiJt ,lS much ™ore than the zij bezitten zelfs een onuitwischbaren

ïrnz h a t tqursi fyst quah' naam' Dit alles is veeI ™eer, dan de ALL he demands. wereldvrijmetselaar verlangt; de eerste

hoedanigheid is ALLES wat hij vraagt. Geciteerd in An Anti-masonic Catechism of Freemasonry, door Francis M. Wyndham M. A.,

Deze opvatting heeft verre strekkende gevolgen.

IS