is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pracht tegemoet, welke haar hoogtepunt bereikt in de vereeniging met God; dat de wijze waarop hij vordert bestaat uit herhaalde nederdalingen in aardsche lichamen tot het opdoen van ondervinding, en een telkens daarop volgend zich terugtrekken in werelden of gebieden welke voor stoffelijke oogen onzichtbaar zijn. Hij ziet dat deze vooruitgang beheerscht wordt door een wet van eeuwige rechtvaardigheid, welke aan iederen mensch de vruchten schenkt van wat hij zaait: vreugde voor goeddoen en lijden voor kwaaddoen.

Hij leert ook dat de wereld — onder den wil van den A. — bestuurd wordt door een Broederschap van Adepten, die Zelf goddelijke vereeniging hebben bereikt doch op aarde blijven om de menschheid te leiden; dat alle groote godsdiensten der wereld door Hen werden gesticht volgens de behoeften der rassen waarvoor zij bestemd waren, en dat er in die godsdiensten Mysterie-scholen zijn geweest om aan hen die daarvoor gereed zijn een pad tot snellere ontwikkeling te bieden, met grootere kennis en gelegenheden tot dienen; dat dit Pad verdeeld is in treden en graden, namelijk: het Proefpad — of de Kleine Mysteriën — waarop de candidaten worden voorbereid voor het leerlingschap, en het eigenlijke Pad — of de Groote Mysteriën — waarop binnen de Groote Witte Loge zelf vijf groote Inwijdingen worden verleend, welke den leerling van het aardsche leven leiden tot het leven van adeptschap in God, teneinde, zooals gezegd wordt ,,een levende vlam" te worden „tot het verlichten der wereld". Hem wordt geleerd dat God Zich zoowel in het heelal als in den mensch vertoont als een Drievuldigheid van Wijsheid, Kracht en Schoonheid, en dat deze Drie Aspecten in de Groote Witte Loge worden voorgesteld door de Personen der drie Hoofdofficieren, door wie de machtige kracht Gods tot de menschen nederdaalt.