is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonneberg, de Dageraadsster". Het verhaal van den Ingewijde is het verhaal van den Zonnegod, den universeelen Christus die in het hart van den mensch geboren wordt, en Zijn mystieke geboorte is het doel van de Eerste Groote Inwijding.

Indien de candidaat deze niet reeds doorstaan had — zooals de meeste bestudeerders der Mysteriën wel gedaan zouden hebben — moest hij op dezen trap de beproevingen door aarde, water, lucht en vuur ondergaan, waardoor hij met volstrekte zekerheid leerde dat geen dezer elementen hem ook maar eenigerwijze in het astraal lichaam kon deren. Dit alles was slechts een voorbereiding voor het aanvaarden van dienst op het astraal gebied, want de Ingewijde moest zich geschikt maken een geoefende en nuttige dienaar der menschheid te worden zoowel in deze als in de andere wereld.

De Tweede Groote Inwijding komt overeen met die phase in het Christus-leven welke voorgesteld wordt door den Doop, waarbij een uitbreiding der verstandelijke vermogens plaats heeft, zooals een wonderbare ontplooiing van den aandoeningsaard het gevolg der Eerste Inwijding is. In dit stadium heeft in het leven van den candidaat die innerlijke beproeving plaats welke voorgesteld wordt door de verzoeking in de woestijn. Dan komt1) de luister der Verheerlijking, wanneer de Monade nederdaalt en het ego omvormt tot de gelijkenis van Zijn eigen heerlijkheid.

De Vierde Inwijding.

De Vierde Groote Inwijding komt overeen met het Lijden en de Opstanding van den Christus. De candidaat moet door de vallei van de schaduw des doods gaan, waarbij hij het uiterste lijden en volkomen

l) Namelijk als Derde Inwijding. (Vert.)