is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekozen Kon woraen axe niet over ae uicernjKe treaen der Mysteriën was gegaan, doch zich in vorige levens er toe voorbereid had — want het is het ego dat ingewijd wordt, en niet de persoonlijkheid op de lagere gebieden.

Er zijn altijd vijf groote Inwijdingen geweest, welke in de Christelijke leering zijn voorgesteld door phasen in het leven van den Christus zooals zij verhaald worden in de Evangeliën, die weer elementen bevatten welke aan de leeringen der Egyptische Mysteriën ontleend zijn. De discipel Jezus was een ingewijde van de Egyptische Loge; daarom werd veel van de Egyptische symboliek door Zijn volgelingen overgenomen en later ingeweven in het Evangelie-verhaal. In De Meesters en het Pad heb ik een verslag gegeven van sommige der Inwijdingsceremoniën welke heden ten dage bij de Groote Witte Broederschap in gebruik zijn. De Egyptische ritualen weken er in sommige opzichten in den vorm eenigszins van af hoewel hun kern dezelfde was, want de Egyptische Loge bezat de uit den tijd der ingewijden van Atlantis doorgegeven overlevering, welke in lateren tijd eenigermate werd gewijzigd om aan te passen aan de behoeften van de zich slechts langzaam ontwikkelende menschheid van het Arische ras.

De Eerste Drie Inwijdingen.

De eerste der ware innerlijke Inwijdingen werd de Geboorte van Horus genoemd en kwam in dien grooten godsdienst overeen met de geboorte van Christus te Bethlehem in de Christelijke voorstelling. Horus werd geboren uit Isis, de Moeder-Maagd; bij zijn geboorte schitterde de Ster en zongen de Engelenscharen hun jubelzangen; hij werd aangebeden door herders en wijzen en gered van een gevaar dat hem van buiten af bedreigde. In Het Boek der Dooden wordt gezegd: ,,Ik ken de macht van het Oosten, Horus van den