is toegevoegd aan uw favorieten.

De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loflied op Demeter vervaardigd, dat kort voor het begin der negentiende eeuw in eene kloosterboekerij te Moskou is weergevonden, en bestemd zal zijn geweest, om te worden voorgedragen in eenen wedstrijd van epische zangers ter gelegenheid der Eleusinische feesten. En invloed der Orphische mysteriën kan hebben bewerkt, dat bijzondere Dionysische bestanddeelen zijn binnengedrongen in de Attische mysteriën, wier onsterflijkheids verwachtingen anders meer geleken op de ^Egyptische.1 Deze Eleusinische mysteriën, — vgl. hier Paul Foucart, 'Les mystères d'Eleusis' (Paris Picard 1914) — die toegankelijk waren voor alle vrijgeborene Grieken, die als zoodanig verstaanbaar spraken en geen moord hadden begaan, werden voor de toegelatenen in het najaar gevierd, en het feest placht negen dagen te duren. Reinigingsbaden in zee en andere voorbereidende plechtigheden kwamen eerst, en dan werd 'de heilige weg' naar Eleusis bewandeld, waar aan de westzijde het mysteriegebouw2 stond; op de trappen rondom de binnenruimte was daar plaats voor een drieduizend menschen, en midden in stond een stel zuilen, tusschen welke het mysteriespel 3 van Demeter, de Attische Isis, bij wijze van oud oogstfeest zal zijn opgevoerd. Een onderaardsch gewelf is er niet gevonden; toch moet men na ver-

!) Op eene Egyptische stélé in het Britsche Museum schijnt te staan, dat in Amenti de schimmen der dooden slapen, om nooit weer te ontwaken ; er hebben dus JEgyptenaren geleefd, voor wier bewustzijn Amenti niet beter was dan Araloe voor den Babyloniër, of Sjeool voor een Israeliet. Vgl. hier Hom. lliad. 23:104—105, Esch. frgm. 244 Dind., Soph. (Ed. Col. 955, Eurip. Alc. 937, Hec. 1—2 e. a. pl.

2) Tegen het einde der vierde eeuw op aanhitsing van monniken, die de legerscharen van Alarik volgden, door de Goten verwoest; zie Eunapii v. Max. p. 52.

3) Ap&fxoc /luoTixiv- Clem. Alex. Protrp. 2:12.