Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELDLEENINGEN DER GEMEENTE

77

sing der gelden zal worden gebracht ten laste van den kapitaaldienst van dat jaar1).

De wijzen, waarop de gemeenten kasgeldleeningen sluiten, loopen zeer uit elkaar. De voornaamste zijn de volgende:

a. de gemeente leent op eenvoudige schuldbekentenis zonder eenig onderpand;

b. de gemeente sluit een beleening bij of een rekening-courantovereenkomst met de Nederlandsche bank op onderpand van aan haar toebehoorende effecten;

c. de gemeente sluit een geldleening bij een andere bankinstelling op gelijk onderpand;

d. de gemeente leent gelden bij een bankinstelling tegen afgifte eener promesse of acceptatie van een wissel, welke door de bank in disconto wordt genomen;

e. de gemeente neemt bij een particuliere bankinstelling, met welke zij in rekening-courant staat, gelden op onder de in de rekening-courant-overeenkomst bepaalde voorwaarden;

ƒ. de gemeente geeft bewijzen uit van aangegane vlottende schuld (anticipatie-biljetten); deze biljetten vertoonen eenige overeenkomst met de schatkistbiljetten, welke van rijkswege worden uitgegeven om te voorzien in de behoefte aan kasgeld.

Het leenen van tijdelijk kasgeld op eenvoudige schuldbekentenis zonder onderpand komt vooral voor in kleine gemeenten en tot kleine bedragen; in den laatsten tijd leenen ook groote gemeenten op deze wijze belangrijke bedragen van verzekeringsmaatschappijen, cultuurondernemingen en andere ondernemingen, die voor haar liquide middelen thans geen meer rendabele bestemming hebben. De Nederlandsche bank verstrekt geen gelden ter leen zonder onderpand en de particuliere bankinstellingen staan in den regel

*) Er is wel eens verlangd, dat bepaald wordt, dat de aflossing, indien de tijdelijke leening is gesloten als gevolg van het tijdelijk minder regelmatig vloeien van gewone inkomsten, uit de gewone middelen moet geschieden. Dit verlangen steunt op een onjuiste opvatting. De opbrengst eener tijdelijke leening immers moet volgens voorschrift steeds op den kapitaaldienst worden verantwoord, zoodat logisch ook de aflossing ten laste van den kapitaaldienst moet worden gebracht.

Aard der tijdelijke leeningen.

Leenen op schuldbekentenis.

Sluiten