Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

ALPHABETISCH REGISTER

Bladz.

Bedrijven. Geldelijk beheer der — 112

— Gelijk-inning bij de — 129

— Inkomsten uit — 27

— Inning van kwitanties door de — 128

— Kapitaal der — 123

— Kasbeheer der — 125

— Kostprijsberekening van producten van — 141, 152

— Meteropnemingen door de — 128

— Rekeningen der — 272

— Rekening-courant tusschen de gemeente en haar — . 127, 254

— Rekening-courant van — met bankinstellingen 128

— Rekening-courant-systeem bij de inning van gelden door de- 130

— Reserveering van winsten van — 25, 143

— Retributiën der— 142

— Tarieven der — 151

— Toepassing art. 252 gemeentewet 119

— Verband tusschen afschrijving en aflossing bij de — . . 136

— Verordening op het beheer der — 121, 315

— Verordening op het beheer van een grondbedrijf .... 327

— zonder toepassing art. 252 gemeentewet 121

Begrooting der gemeente 52

— van een bedrijf 70

Begrootings voorschriften 55

Behandeling der begrooting door den raad 54, 63

Beheer van het gemeentelijk vermogen 8

Belastingen. De — in het algemeen 38

— G>ntröle op de ontvangst van — 306

— Verantwoording van — 257

Beleening van effecten 78

Belegging van bedrijfsreserve» 147

— van de opbrengst van verkochte eigendommen 20

Beleggingsobject. Gemeente-obligatiën als — 108, 109

Benoeming van het hoofd van den gemeentelijken controledienst 309

Beschikbare middelen door afschrijving 138

Beschikking over saldi der gemeenterekening 277

Bestemming van de winst van bedrijven 25, 140

Bestuurskosten. Aandeel der bedrijven in de — 142

Betaalsrollen voor loonen 265

Betaling. Regeling — tusschen rijk en gemeenten 82, 254

Betalingswijzen bij bedrijven 127

Beursnoteering van gemeente-obligatiën 106

I

Sluiten