Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

792

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., Z WITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE. 8

Fig. 875. Kommandantur te Potsdam.

ruimten en boudoirs, en aldus tegemoet te komen aan de oer-Duitsche behoefte aan een behaaglijk en gezellig interieur. En hierin slaagde hij volkomen.

Vooral voor kleinere vertrekken, waar het op constructieve indeeling niet zoozeer aankwam, bleek de Rococo-stijl geheel in de Duitsche smaak te vallen, en de architect-decorateur greep gaarne de gelegenheid aan ook met de laatste resten van de barokke-schijnconstructie te breken en in willekeurigen overmoed slechts het decoratief principe op den voorgrond te plaatsen.

Toen in Frankrijk de Louis XV-stijl reeds had plaats gemaakt voor het klassicisme, bereikte in Duitschland de Rococo juist het toppunt van zijn ontwikkeling. Boffrand, de Fransche Louis XV-meester, bleef beheerscht, en symmetrisch in zijne opvattingen. Maar hij werd nog geleid door uitingen van het juist afgeloopen klassieke Fransche kunsttijdperk. En waar Meissonnier asymmetrisch in zijn decoraties is, uit zich deze asymmetrie slechts in details en onbelangrijke onderdeden. Theoretisch is de Fransche Rococo in haar uitingen,

Sluiten