Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVIII. HET NEO-KLASSICISME. STIJL LODEWIJK XVI EN EMPIRE.

A LODEWIJK XIV VERMINDERT DE MACHT VAN HOF EN ADEL SNEL, EN WRODT het Fransche volk zich van zijn rechten bewust, zonder onder de regeering van Lodewijk XV nog naar het bewind te streven. Eerst onder Lodewijk XVI zou de revolutie uitbreken, die aan het koningschap een einde maakte. De bouwkunst onder Lodewijk XVI, naar dezen genoemd, wijkt niet af van de richting onder

zijn voorganger, den laten Rococostijl; men rekent n.1. de Louis Seize-stijl in 1750 te beginnen. Alleen in Frankrijk wordt de vroege Louis XVI-stijl genoemd: Style Marie Antoinette, die voornamelijk in de binnenarchitectuur tot uiting komt, en voor de buitenarchitectuur voortgaat in de richting van versobering en vereenvoudiging, en vervanging van Renaissance- en Barok-motieven door Romeinsche elementen. Dit streven naar klassieke vormen werd door de ontdekking van Pompeji (1748) in de hand gewerkt. Talrijke schrijvers over de klassieken, als Caylus, Fénelon. Rousseau in Frankrijk, Piranesi in Italië: Dawkin, Wood, Stuart en Revett in Engeland, en Winkeknann in Duitschland, propageerden in woord en geschrift de voortreffelijkheid van de klassieken en een terugkeer naar hun edele eenvoud. De bouwmeesters werden steeds meer doordrongen van de waarheid, dat een gebouw schoon kan zijn door goede verhoudingen alleen, zonder dat versieringen noodzakelijk zijn.

Dan, na de revolutie was er geldgebrek in Frankrijk, zoodat van de nood een deugd moest worden gemaakt.

De L. XVI-stijl, die in 1795 eindigt, wordt gevolgd door de Style Directoire, tot 1799.

Van de Romeinsche vormgeving wordt nu teruggegaan naar de Grieksche (Neo-Grèc), die tijdens den Empire stijl, genoemd naar Napoleon I, in Frankrijk zich uit aan enkele werkelijk monumentale bouwwerken, maar in de burgerlijke bouwkunst leidt naar steeds meer nuchterheid. Vooral in de landen buiten Frankrijk.

Voor de binnenarchitectuur, waarin deze stijl het meest tot uiting komt, handhaven zich echter enkele L. XVI details, terwijl, na de expeditie van Napoleon naar Egypte, ook Egyptische invloeden zich doen gelden.

Nadat de Empire-stijl heeft afgedaan (± 1820) grijpen de bouwmeesters achtereenvolgens naar alle voorgaande stijlen terug, vanaf den Romaanschen tot wederom den Empire-stijl. Totdat eindelijk in de 20e eeuw het persoonlijk element op den voorgrond treedt, die aanleiding tot den modernen stijl wordt.

HET UITWENDIGE. (Stijl Lod. XVI). Het muurvlak is meest geheel vlak, soms beneden rustiek in vereenvoudigden vorm: n.1. ontbreken de stootvoegen. De horizontale voegen

h<>n<>rien rustiek in vereenvoudigden vorm: n

Sluiten