is toegevoegd aan je favorieten.

Onze Roomsche reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

DE VOORGESCHIEDENIS

geweest is: dat zij in staat zijn een reis met bepaald en uitgesproken godsdienstig karakter, na voldoende voorbereiding en onder kundige leiding, ook religieus te apprecieeren en zich deze ten nutte te maken.

«Vervolgens: «Tillen wij onze jongens zoo met over het f aardt» Wij antwoorden: over het paard tillen wij onze jongens door hen op jongensleeftijd reeds ais volwassen mannen ce beschouwen, waar trouwens geen enkel rechtgeaarde en verstandige jongen aanspraak op maakt. Wij moeten aan jongens op halfwassen leeftijd niet den zegelring der mannelijkheid geven, — hen niet kleeden en behandelen als volwassenen, — hen niet toestaan bet lidmaatschap van dansclub en gemengde sportvereeniging, — hun verkeer met het andere geslacht niet bevorderen, — hen niet zonder toezicht naar Aken en Luik laten gaan, — niet méér int zijn op hun «succes» dan op hun welzijn. Wij moeten de habitués der schoolbanken niet verwennen met de fauteuils van opera, comedie en bioscoop, — hen geen onbeperkte vrijheid laten in de keuze van hun omgang, dagblad en ontspanningslectuur. Door dit alles en méér tillen wij onze jongens werkelijk over het paard. Dat mag niet.

«Maar door heft in geest van geloof, gevolggevend aan 's Pausen oproep, onder goede geestelijke .leiding en na degelijke voorbereiding, in bedevaart op te laten gaan naar het Centrum der Christenheid, naar het brandpunt van onze geloofsfierheid, naar de heiligste plaatsen van 't aloude Christendom, en dat op een leeftijd waarop hun hart nog jong-ontvankelijk is voor mooie en groote godsdienstige indrukken, en ze nog niet geblaseerd zijn door wat ben, wie weet hoe gauw, in materieel opzicht over één of twee jaar te genieten staat: daardoor zullen onze jongens niet over het paard worden getild, maar eerder in den stijgbeugel worden geholpen voor een roomschen rit naar hooger idealen.»

Intusschen htidde het opschrift van dit artikel:

DE MAASTRICHTSCHE JONGEHEERENCONGREGATIE NAAR ROME! en begon het met 't blijde bericht:

«Het vraagteeken van voor een wéék geleden achter bovenstaan, den titel heeft plaats gemaakt voor een bevestigend uitroepingsteeken I... Door 15 man vertegenwoordigd, zal de Maastrichtsche Jongeheeren-Congregatie gevolg geven aan Pausen we-