is toegevoegd aan je favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Paus ende zyn Cardinalen Moeten alle tdeser feesten zijn. Legaten, Bisschoppen, Dekens, Officialen, Procniepape, Predicare1), Jacopijn*), Freminuers3) Vrouwenbruers4) ende Augustijn, Priesters, clercken ende meesters') wijs. Dese moeten binnen corten termijn Trecken ter feesten te Mollengijs.

Saertroosen 6), Monnicken regulieren, Bogaerden7) Lollaerden8) ende Cluysenaren, Fratres, wildt u ghereeden schiere9). Nonnen, baghijnen, wilt mede varen; Clopsusters10), susters bedelaren, Ende alle die leven nae den gheeste, Maeckt u bereedt sonder sparen: Ghy moet al trecken ter mollen feeste.

Keysers, Coninghen, Hertoghen, Graven, Baenrotsen11), Ridders ende Joncheeren, Ende voort alle rijcke van haven. Wilt u tallen duechden keeren. Want den wech die moetty leeren, Ter feesten te commene te Mollengijs. Maeckt u ghereet, dat ghy met eeren Daer muecht ontfangen lof ende prijs.

1) predikheeren *) Jacobijnen ») Ireres mineurs, minderbroeders *) patere van O.L. Vrouw 5) geleerden 6) karthuizers 7) begaarden. 8) cellebroeders. geestelijke ziekenverplegers ') spoedig 1») klopjes u) baanderheeren.

71