is toegevoegd aan je favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186

Ick neem verlof. Ick ga : ick kus voor 't lest uw handen'k Gehoorsaem u, gelijck een Christe vrouwe past. Ick schrey en klaegh vergeefs. Och mannen, houd hem

[vast.

VLTJOHTELINGBN.

Mijn heer, erbarrem u, om uw bedruckte vrouwe : 1790 Zy luistert na uw' raed. Zy zwijmt, zy sterft van rouwe.

ADELGTTND.

Och vader, moeder sterft. Wat leider gaet my aen?

VLTJGHTELTNGEN.

't En zy ghy u bedaert, het is met haar gedaen.

BROER PETER.

Om Gods wil, geef gehoor. Ghy ziet hoe zy u minnen.

GYSBREGHT.

Wat razerij is dit! wat onverzetbre zinnen ! 1795 Men recht met jammeren noch jancken hier niet uit: De traenen doen 't hem niet. De wreedheid word gestuit Met dapperheid en moed. Waer laet ghy u vervoeren ! Al 't kermen is onnut: men moet de handen roeren. Scheep, scheep. Nu zijt getroost, mijn lief, de tijd is kort.

BADELOCH.

1800 Voor 't scheiden, laetme toe dat ick mijn bede stort. Broer Peter, bid voor my, dat God dees arme schaere Door zijnen engel stuure, en mijnen heer bewaere.

1786 Verlof: afscheid.

1792 'tEn zy ghyU bedaert: zoo gij niet tot kalmte komt. 1795 Jancken: huilen, schreien. 1797 Waer: waartoe.