is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— go —

bond de beteekenis, vooral de ethische kracht en den hervormenden invloed der coöperatie te doen gevoelen, hadden tot nu toe weinig succes. In den laatsten tijd is echter een aanzienlijke vooruitgang te bespeuren. Om zijn taak uit te voeren organiseert de Vrouwenbond voordrachten, cursussen en bijeenkomsten voor vrouwen en meisjes, waartoe locale clubs werden opgericht, waarvan er thans zes in leven zijn, benevens een federatie van plaatselijke afdeelingen in de Zaanstreek, die vijf gemeenten omvat. Sommige c vn., die de beteekenis van dezen bond inzagen, gingen ertoe over de afdeeling van den C. V. B. in haar gemeente een subsidie toe te kennen.

De Centrale Bond vond het minder gewenscht, dat de Vrouwenbond onafhankelijk de coöperatieve propaganda voerde; ook hier zou men door eenheid allicht meer kunnen bereiken1). De oplossing werd gevonden in 1921 door den Vrouwenbond tot een afdeeling van den Centralen Bond te maken en hem jaarlijks een subsidie te geven.

* *

Gaat men den door het centraal coöperatief lichaam afgelegden weg na, zoo komt men tot de volgende resultaten.

De oorspronkelijk heerschende verdeeldheid werd grootendeels weggenomen en de beletselen tot toetreden tot de centrale werden uit den weg geruimd. Ontstaan uit de vereeniging „Eigen Hulp", die door hare organisatie niet als centraal lichaam kon optreden, is de bond langzamerhand geworden tot wat hij behoort te zijn, het toonaangevend instituut, het centrum van de verbruikscoöperatie in den lande. Doch door de ongunstige economische verhoudingen der laatste jaren heeft de verbruikscoöperatie en daarmede de Centrale Bond zware slagen ontvangen. Het aantal deelgenooten vertoont, evenals het ledental der aangesloten vereenigingen,een aanmerkelijken teruggang. Volgens de jaarverslagen telde de Centrale Bond op :

1 April 1930 155 aangesloten c. vn. met 191.573 leden.

1 Januari 1921 150 „ „ „ 161.286 „

1 Januari 1922 145 „ „ „ 148.726 „

1 Januari 1923 141 „ „ „ 137.264 „

1 Januari 1924 135 „ „ „ 126.725 „

f Het Coöp. Nieuws 1920 No. 13.