is toegevoegd aan je favorieten.

Echtscheiding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand-houdende inzichten. Daarom is het voor allen van eenig belang ook Jezus' oordeel te hooren, allermeest voor hen, die zeggen aan Zijn woord waarde te hechten.

Uit den aard der zaak is dit inzicht, in het woord hierboven afgedrukt, oud, maar de opvatting waar het zich tegenover stelt is niet veel jonger, al noemt men die tegenwoordig gewoonlijk „modern". De vraag welke van beide levensbeschouwingen de toekomst heeft, laat zich gevoegelijk beslissen in dezen zin: dat zij beiden waarschijnlijk zullen blijven bestaan. Omtrent de verkieslijkheid moet ieder een eigen keus doen. Het is hiermede als met meer van die dilemma's, dat de gemakkelijke weg zijn gemakkelijkheid voor heeft, maar in de laagte blijft, misschien als hij heel gemakkelij k is naar de diepte voert; en dat de moeilijke weg voor geharden en dapperen de heerlijkheid van hooge, zuivere lucht, wijden hemel en ver uitzicht heeft, maar vermoeienden, Zwaren arbeid vergt. Het gaat ons evenwel in deze verhandeling niet om de keuze, die behoude ieder aan zich, het gaat alleen om Jezus' inzicht aan te hooren en te verstaan.

Geven de evangeliën ons reden om van Jezus' inzicht te spreken, zooals wij doen, als van één lijn die door de bijbelsche traditie heen loopt en op dit gebied een vaste richting aangeeft? Mij dunkt van wel. Het evangelie van Lukas (16 : 18) spreekt alleen over den man en zegt, dat de gescheidene, wanneer hij hertrouwt, overspel begaat en dat ieder, dus ook wanneer hij voor het eerst trouwt, overspel doet met een „verlatene" te huwen. Niet zoo scherp en alomvattend is dit woord als bij Markus dus, maar zeker niet anders.

Het Mattheus'-evangelie, dat ook in dit opzicht Joodsch getypeerd is, spreekt van de echtscheiding in een merkwaardig verband. In de bergrede (5 : 13—48) licht Jezus zijn verhouding tot wet en profeten toe: de wet met haar eisch: „wees heilig" en de profeten met hun oordeel over de onheüigheid aanvaardt Hij in hun volheid. In voorbeelden wordt dat door Jezus dan uitgewerkt. Eerst gaat het over „gij zult niet doodslaan"; wij hebben dat in de laatste oorlogsjaren tot in den treure hooren behandelen — geen wonder! Dan over „gij zult geen overspel doen." En met onverbiddelijke menschenkennis plant Jezus het Goddelijk woord

5