is toegevoegd aan je favorieten.

Waarom zenden wij ouders, onze kinderen naar de Montessori school?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen gelegenheid zoeken zich zelf te ontwikkelen. Dit werd de kern, het doel van haar methode: zuivere zelfontwikkeling; ontplooiing der vermogens in het kind door vrijheid.'

Uit de lange en nauwkeurige voorbereiding blijkt duidelijk, dat Dr. Montessori met „vrijheid" niet bedoelde een vrijheid, die eigenlijk niets is dan bandeloosheid of willekeur. Niets is meer in strijd met haar denkwijze dan dat kinderen (en menschen) maar naar luim of gril zouden leven. Vrijheid is, innerlijk gezien, beantwoorden aan zijn menschelijken aanleg, zich als redelijk wezen uiten: het gaat om vrije ontwikkeling van de hoogste vermogens, die in den mensch sluimeren. Uiterlijk gezien is vrijheid: de voorwaarden vinden, die tot betooning der innerlijke vrijheid noodzakelijk zijn; in omstandigheden verkeeren, die den drang tot zelfontwikkeling wekken en het vermogen tot zelfontplooiing prikkelen. Het gaat dus om een wisselwerking tusschen innerlijke en uiterlijke vrijheid. Nu is het de bedoeling der Montessori-methode de kinderen ertoe te brengen, hun instincten en driften redelijk te ordenen, hun vermogens te beheerschen. Alleen wie zijn vermogens werkelijk beheerscht, is in staat de vrijheid te beleven. II. De grondslagen der Montessori methode. Direct na de geboorte uit het levensinstinct van het kind zich in den honger: de behoefte om lichamelijk in zich op te nemen, en in den groei; het vermogen, het opgenomene tot eigen ontwikkeling om te zetten. Een bewijs, dat in het kind de geestelijke honger en de drang tot geestelijken groei niet minder sterk is, is de hartstocht, waarmede een kind zich van een of ander voorwerp meester maakt, en zekere handelingen daarmee eindeloos verricht. Deze drang tot zelfontwikkeling

5