Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

285

Toen art. I14te (thans 122) der gemeentewet de mogelijkheid opende ook andere ambtenaren der gemeente dan den ontvanger met het doen van ontvangsten en uitgaven te belasten, deed zich de behoefte gevoelen aan een wet, welke algemeene regelen inhoudt nopens de door comptabele gemeente-ambtenaren te stellen zekerheid. Die wet, welke kan worden aangehaald onder den titel van gemeenteborgtochtenwet, is van 30 December 1909 en opgenomen in S. 417 van dat jaar *).

De gemeentewet zelf behelst slechts enkele bepalingen (artt. 116 tot en met 119) omtrent de zekerheidstelling van den ontvanger. Zij schrijft o. m. voor, dat de zekerheid, welke moet zijn gesteld, vóórdat de ontvanger zijn functie aanvaardt, ten minste bedraagt een tiende gedeelte van den ontvang, waaronder is te verstaan het bedrag van de gemiddelde jaarlijksche inkomsten der gemeente volgens de vastgestelde gemeenterekeningen over de laatste vijf jaren, na aftrek van de voordeelige saldi van vorige dienstjaren en van het genotene uit geldleeningen, teruggaaf van voorschotten, verkoop van onroerende goederen, inschrijvingen op een van de grootboeken der nationale schuld, effecten of andere schuldbrieven en aflossing van hypothecaire of andere schuldvorderingen. Van dien regel kan echter met goedkeuring van gedeputeerde staten worden afgeweken voor het geval aan den ontvanger de verplichting is opgelegd om zijn kas, voor zoover zij het bedrag der zekerheid overtreft, telkens te storten in een bewaarplaats of instelling, waaruit hij zonder medewerking van burgemeester en wethouders of een door hen aangewezen lid van hun college, geen gelden kan lichten. In geen geval zal de zekerheid echter minder mogen bedragen dan ƒ 100,—. Voorts houdt de gemeentewet o. m. bepalingen in omtrent verhooging en verlaging der zekerheid.

Moet dus de bepaling van het bedrag der zekerheid van den ontvanger volgens de regelen der gemeentewet plaats hebben, voor de

)Be: J. W A. C van Looien, Comptabel gemeentebeheer en zekerheidstelling der ambtenaren. Alphen a. d. Rijn. 1910. Ze omtrent de zekerheidstelling van ontvangers en andere comptabelen ook het praeadvies van mr. F. Th. R Cemtti, uitgebracht voor den yen accountantsdag (1935) van de vereeniging van gemeenteaccountants. Een stenografisch verslag van de hieromtrent gevoerde discussies is opgenomen in Financieel overheiasbeheeT van 1 en 15 December 1935.

Zekerheidstelling gemeenteambtenaren.

Sluiten