Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

BOEKHOUDING EN FINANCIEELE EINDREKENINGEN

sub-ontvangers, aangewezen krachtens een regeling ex art. 122 dier wet, zijn daaromtrent geen regels gegeven. De raad, aan wien het recht toekomt te bepalen, welke andere ambtenaren der gemeente zekerheid hebben te stellen, kan het bedrag der zekerheid dezer ambtenaren dus vaststellen en daarbij kan hij zich gevoegelijk richten naar de voor den ontvanger in de wet gestelde regelen. De gemeenteborgtochtenwet, welke op alle gemeenteambtenaren, die zekerheid moeten stellen, van toepassing is, laat den ambtenaar de keus tusschen een persoonlijke en een zakelijke zekerheid. Behalve in bijzondere gevallen, waarin wegens het geringe geldelijke bedrag in verband met andere omstandigheden, onder goedkeuring van gedeputeerde staten, met een andere borgstelling genoegen kan worden genomen, wordt als persoonlijke zekerheid alleen aangenomen borgstelling van vennootschappen of van vereenigingen, welke aan speciale bij de wet gestelde eischen voldoen. Zij moeten van den minister van binnenlandsche zaken de schriftelijke verklaring hebben gekregen, dat zij tot het aangaan van borgtochten worden toegelaten en o. m., ter verzekering van de nakoming harer verplichtingen als borg, aan den staat, ten behoeve van de gemeenten, voor wier ambtenaren zij zich borg stellen, een kapitaal verpanden, ingeschreven op een der grootboeken van de nationale schuld. Zij kunnen aan laatstgenoemde verplichting ook voldoen door inpandgeving van effecten ten genoegen van den minister, wat de vereenigingen betreft voor het geheele of gedeeltelijke kapitaal en wat de vennootschappen aangaat voor ten hoogste drie vijfde gedeelte. Thans is op het gebied van persoonlijke borgstelling in den zin der gemeenteborgtochtenwet alleen werkzaam de „vereeniging van tot zekerheidstelling verplichte gemeenteambtenaren .

Zakelijke zekerheid mag slechts worden gesteld door verpanding van een op een van de grootboeken der nationale schuld ingeschreven kapitaal of door het verleenen van eerste hypotheek op in Nederland gelegen onroerende goederen. De raad kan echter onder goedkeuring van gedeputeerde staten toestaan, dat certificaten van inschrijving of andere effecten in onderpand worden gegeven.

Sluiten