Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328 KRIJGSVERRICHTINGEN

, cMen was evenwel nóch bij het 2e Leger, nóch bij het keizerlijk hoofdkwartier, op de hoogte van den juisten stand van zaken. Daarom werd een voor de Duitsche belangen noodlottig besluit genomen, dat aan den Marne-slag, ontijdig en onnoodig, een einde maakte. $

Men moet zich onwillekeurig verbazen over de onberaden wijze, waarop dit zoo gewichtige en in ajtt?jgevolgen 5500 verreikende besluit werd aangekondigd; Dat de toestand bij het ie en het 2e Leger ernstig en kritiek was, valt niet te ontkennen. Voor de I Duitsche hoogste legerleiding was het daarom dien morgen van 9 September — zoo ooit— het tijdstip, om de leiding van de oorlogshandelingen op den rechter vleugel der legers zelf en ter plaatse in handen te nemen. Onderzoek en bespreking met de legercommandanten waren onmisbaar om zich een juist oordeel te kunnen vormen, om te kunnen beslissen óf, en in welken zin, harerzijds moest worden ingegrepen.

Maar de hoogste legerleiding is en blijft te Luxemburg. Zij zendt een gemachtigde — een betrekkelijk ondergeschikt officier, al was hij luitenant-kolonel —| om namens haar te besluiten en te doen handelen. Die gemachtigde reist eerst naar het 5e, 4e en 3e Leger, op den linker vleugel van het bedreigde front, alwaar om zoo te zeggen geen onraad was. Hij komt dan bij generaal von Bülow, die, om welke reden dan ook; het leLeger in gevaar acht; hij maakt met en bij dien generaal — zonder vooraf bij het ie Leger te onderzoeken en te beoordeelen hoe de stand van zaken was —i definitief en onherroepelijk uit, dat zoowel het 2e, als het ie Leger zal en moet terugtrekken. En terwijl generaal von Bülow al begonnen^, dien terugtocht uit te voeren, gaat hij ten slotte naar von Kluck, wiens leger bezig was een, definitieve, schitterende oveminning te beha-

Sluiten