Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISLAGEN AAN Dg^OURCQ EN DE MARNE 327

tttéf verklaren, dat zijndtroepen de opdracht om de Engelschen op te houden, ten volle vervuld hadden.

Bij het Duitsche 2e Leger had de tot bij Margny teruggebogen) rechter vleugel den gen September geenerlei aanraking met den vijand, en van een flankbedfeiging. was geen sprake. Niettemin gaf generaal von Bülow dién/dag reeds tijdig in den morgen het bevel om achter de Marne terug te gaan. Deze legerbevelhebber Scheen den toestand; MIjwtrtlifconder voor het ie Legerpifcoogst ongunstig in te zien. Toen hem gemeld werdoat^jandè'hjkVcolonnes dien Morgen tusschen La Ferté-sous* Jouarre en Chfcè^l&ierry de Mamewrergetrokken waren—wat \on Karia evenwel onjuistneemt ~~ was hij van oordeel, dat het ie Leger op strategische en tactische gronden verpKcht was terug te trekken. DasBOm was het ook voor zijn 2e Leger^wüde het op^zijn rechter' -flank niet geheel omgetrokken worden, onvermijdelijk terug te gaan.

Volgens" Von Kuhl zijn er in de door von Bülow op 9 September verzonden telegrammen aan het groote hoofdkwartier, vreemde onjuistheden vervat* «f «einde b.v.: „heeie Leger trekt teruf&r? en hij motiveert daarmede den eigen tenigtocht^roen hij WWtbedoelden reeds bevolen had, doch het ie Leger nog niet anders gelast hadrdan dat de linker vleugel tin O. van de Ourcq moest ombuigen. Ooi op 10 September telegrafeerde -vd*Btifc>wt4»terugr Ww-ie Legér achter Aisne door oper^jieven en •fcöschen toestand afgedwongen; 2e Leger moest ie Leger achter de Marne steunen, om indrukken en oprollen rechter vleugel der legers te voorkomen^/

Ook bij het groote hoofdkwartier zag men den WSWöd van het ie Leger zeer ongunstiga^-isooals overste Hentsch verklaarde.

Het Eerste Oorlogsjaar a-

Sluiten