Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van rothanvlechtwerk voorzien, doch ook wel met tapisserie bekleed, veelvuldig met goed beeldhouwwerk versierd.

Ook balpoottafels, soms geïncrusteerd en gebeeldhouwd, aardige kleptafels, geriefelijke commodes, die wel zwaar, maar toch sierlijk zijn. Prachtige gesneden spiegels in groote verscheidenheid. Het typische van al deze stukken is de versiering, door de draaibank aangebracht. Welk een lust dat nauwkeurig te bezien en het verschil op te merken tusschen goed en slecht draaiwerk. En dan 't torswerk, waarin veel afwisseling is gebracht. De paneelbetimmeringen der kamers omlijsten de schouwen. In Holland was de vuuropening groot en daardoor tochtig, in Engeland werd zij meer omlijst. Ziehier een verschijnsel van meer practisch nut, ook voor de moderne toepassing.

Die interieurs waren meest van eikenhout, donker van kleur. Een procédé om deze warme, deels door den tijd mooi geworden kleur in het tegenwoordige meubel aan te brengen, werd ons hier aan de hand gedaan. Die eikenbetimmeringen vormen ook thans een smaakvol geheel voor hal of eetkamers en gij zult op de afbeeldingen de toepassing vaak aantreffen. Eerst later is men tot het gebruik van notenhout gekomen. Men kende dit hout in onze landen niet, en leerde dit uit Indië. Maar vóór 't hier inheemsch werd, wisten de Italianen het door aanplanting te verkrijgen. In den „Queen Ann"-stijl, volgende op de „William and Mary"-periode, aanvangende omstreeks 1702 bij 't bestijgen van den troon door Mary, treft men de toepassing van dit hout veel aan. Dit materiaal is door zijne zachtheid zeer goed voor het versieren geschikt en de beeldhouwer weet er wonderen mede te doen. Het werd niet, zooals heden ten dage, door de regeeringen opgeëischt, om het voor oorlogsdoeleinden te gebruiken. Bij het oudere snijwerk vindt men nog een andere houtsoort veel toegepast. We bedoelen het lindenhout, dat zacht en fijn van naaf is en bij voorkeur voor versierde lijstwerken, kroonlijsten, parelranden en guirlandes aan schoorsteen-omlijstingen werd verwerkt. Voorbeelden daarvan treft men vooral aan op het kasteel „Hampton Court", een slot dat ik U bij uw bezoek aan Engeland ter bezichtiging ten zeerste aanbeveel. Gij bereikt het uit Londen per coach, en het zal U nooit berouwen dezen tocht gemaakt te hebben. Reeds op zichzelf is de streek, die ge doorkruist, interessant. Prachtig gelegen aan de Theems, te midden van schoone tuinen, biedt zij een geliefkoosde verzamelplaats aan vele bezoekers. Hier in Holland spreken wij van Engelsche

Sluiten