Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

betrachten van het woord van Johannes den Dooper: Bereidt den weg des Heeren, maakt zijne paden recht.

Het valt, helaas, niet te ontkennen, dat een zeker type menschen voor het rijk Gods verloren is.

Daar zijn menschen, die voor al wat ideaal en verheven is ontoegankelijk blijken.

Hun ziel is als verhard door de zelfzucht en verwoest door de laagste hartstochten.

Van dezulken heeft Jezus gezegd: „Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uwe parelen voor de zwijnen".

Hebt ge u grondig overtuigd, dat een mensch doof is voor ieder vermaan-woord, dat hij ook naar de hartelijkste en dringendste betuiging tot bekeerihg niet luistert, — zoo verspil aan hem niet langer de kracht van uw geestdrift, wend het vuur van uw ziel op een ander, meer dankbaar, doel.J)

Zulke zedelijke wangeboorten zijn er gelukkig niet veel. Ze vormen een zeker gering procent der menschheid, — gelijk ook in het lichamelijke, b.v. bij kreupelen, blinden, idioten, zich altijd door afwijkingen van het normale vertoonen.

Overigens moeten wij gelooven, dat ook in de ruwste karakters nog resten van waarachtige menschelijkheid aanwezig kunnen zijn.

Niet zonder reden heeft Pascal den mensch genoemd een monster van tegenstrijdigheden, glorie en uitschot van het heelal.

Het komt voor, dat het leven van geroutineerde booswichten, opeens zich ontplooit tot menschelijke schoonheid.

Het gebeurt, dat, — gelijk bij het uitbreken van een vul-

') De schrijver schijnt hier niet genoeg te rekenen met de onweerstaanbare kracht van Gods Geest, die ook de hardste en vijandigste harten overwinnen kan. Op zichzelf is de raad, dien hij geeft, volkomen iuwt, — maar vertwijfelen aan de bekeering van eenig zondaar behoeft, wie in de goddelijke kracht van het evangelie gelooft, nooit Van nature is de z. g. „goede" mensch evenmin vatbaar voor het evangelie. Hij moet evenzeer door Gods kracht overwonnen en herschapen worden. W.

Sluiten