is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie in de typografie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

bevoegdheid waarvan men reeds in de practijk de goede werking ervaren had.

Naast de hier genoemde commissies bleef nog één, uit het Hoofdbestuur gevormde, rechtspraak-commissie bestaan, bestemd voor de rechtspraak in hooger beroep. *) Tevens zou deze commissie in eerste instantie oordeelen over kwesties, geen betrekking hebbende op overtreding van tarieven of periodiekenbesluit. Tweede instantie werd in deze gevallen gevormd door een bijzondere commissie uit het Hoofdbestuur. Dit wat betreft de competentieregeling.

Ook in de strafbepalingen zelve werd een belangrijke wijziging aangebracht door de invoeging der z. g. „bijzondere uitspraken". Deze zijn deels te vergelijken met de bijkomende straffen, die ons Wetboek van Strafrecht kent, deels met het instituut van het zich civiele partij stellen door den beleedigde. Deze uitspraken kunnen dan ook slechts toegevoegd worden aan een gewone straf en strekken ertoe, hetzij om den veroordeelde tevens te noodzaken een brief van bepaalden inhoud aan een klant te schrijven, hetzij om hem met de kosten van het geding te belasten, hetzij om hem, wanneer een bepaald collega in het bijzonder benadeeld werd, tot schadevergoeding aan dien collega te verplichten.

Later werd nog toegevoegd de mogelijkheid om accountantsonderzoek van de boeken van een veroordeelde te gelasten, ten einde tevens naar eventueele andere overtredingen te zoeken.

Dit stond in verband met een algemeene regeling, die men in den loop van het jaar 1918 heeft ingevoerd, ten einde de controle en bewijsvoering inzake tariefovertreding te vergemakkelijken. Alle bondsleden werden toen verplicht voor berekening van prijsopgaven voor handelsdrukwerk een van bondswege

x) Men zou zich kunnen afvragen of het niet vroeg of laat tot moeilijkheden aanleiding moest geven, dat de hoogere instantie in deze materie de regelende bevoegdheid miste.

Dit bezwaar is echter later vervallen, doordat de bevoegdheid van de commissies, om de tarieven te wijzigen, aan de goedkeuring van het Hoofdbestuur werd onderworpen.