Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXII. BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

N DE 17E EN 18E EEUW WERKTE FRANKRIJK ZICH OP TOT DEN machtigsten staat van Europa, en de schitterende hoofdstad van dit land werd het centrum van de Europeesche cultuur.

Reeds onder Hen¬

drik IV was de strijd begonnen om demachttusschenkoningen en adel, welke strijd onder Lodewijk XIV volkomen was beslecht in het voordeel van de eerstgenoemden; dank zij de hulp van groote staatslieden als Richelieu (1624—1642) en Mazarin (1643—1661) was de macht van den koning absoluut, onbeperkt, zoodat in 1661, na den dood van Mazarin, Lodewijk XIV volkomen terecht kon zeggen: „1'état c'est moi".

De Fransche cultuur verspreidde zich zeer snel over Europa tengevolge van den strijd van het Katholicisme tegen de Hervorming, welke in 1598 met het Edict van Nantes werd beslecht: de Staatsgodsdienst bleef Katholiek, het Protestantisme werd slechts geduld. Gevolg: vele Hugenoten verlieten het land en weken uit, vooral naar Nederland. En vele van deze refugiés waren begaafde menschen, die medewerkten tot verbreiding van de Fransche kuituur.

De Fransche Barok was bij uitstek verbonden aan het koningschap. De onbeperkte heerschers waren

Fig. 815.

Kerk du Val de Grace, te Parijs, begonnen 1645.

(Naar foto).

Sluiten