Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallige daling bij de vreemden op onze fabryken te verijdelen; en konde men door dit middel verkrijgen, dat tot gelijke regten onze vlassegarens en linnens, onze lakens, casimiren en bereide huiden in Engeland werden toegelaten, zoude ik geenszins twijfelen, of Nederland zoude daarbij voordeel behalen.

Maar nu de zaak met betrekking tot den landbouw beschouwdt, valt oogenblikkelijk het denkbeeld in, dat dit onderwerp den eersten voorrang vorderd; en inderdaad, de landbouw behoeft meer als eenige andere takken van volksvlijt eene kragtdadige ondersteuning; al wat men doen kan, om het gewas door andere vrugten te remplaceren, moet dadelijk in 't werk worden gesteld. De eerste bron van welvaard is bij het tegenwoordig zamenstekel van het koningrijk in den landbouw gelegen, de groote meerderheid van het volk kan geen ander middel van bestaan vinden, en de boerenstand, die altijd bloeiende geweest is, is thans rampzalig. De oorzaak daarvan is niet aan de wetten, maar aan den natuurlijken loop der zaken toe te schrijven; de volksvlijt heeft overal toegenomen, de landen, welke eertijds granen benodigden, teelen thans hunnen voorraad en veele andere, waar niets gewonnen werd, wast thans het graan in overvloed en wordt tot spotprijzen uitgevoerd. Wij zullen dan voortaan het overschot onzer granen niet meer als toevallig kunnen uitvoeren, en daaruit zal volgen, dat de prijzen schier bij aanhoudendheid laag zullen blijven; geen verbod van invoer zal daaraan helpen; de hulpmiddel is bij uitsluiting daarin te zoeken van op middelen te beramen om vertier van andere producten aan te winnen, die voordeeliglijk de culture der granen, voor zooveel nodig, kunnen vervangen. De meeteeld is van aanbelang, doch hij wordt gedrukt doordien de uitvoer der bereide wortels of alisary alhier te zwaar verimpost is, dewijl daarentegen de gestampte mee in Engeland zware regten betaald; Engeland verlangt de bereide wortels en niet den mee in vaten, en deze tegenstrijdige bedoeling is de oorzaak, dat Engeland zoveel te meer wortels uit Frankrijk en uit de Levant trekt, ten groote nadeele van onzen landbouw, waarbij Zeeland, die het meest om bijstand roept, het meest benadeeld wordt. Het waare dan wenschelijk te verkrijgen, dat Engeland de regten op den gestampten mee op de helft wilde verrninderen en dat alhier tot vergoeding de uitgaande regten op de bereide wortels ook op de helft wirden gebragt. Bovendien

Sluiten