Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuis voor het Nederland voordeelig zijn, daar hetzelve nooyt gebouwt zal worden als op gronden, die aan de belangen der algemeene welyaard toepasselijk zijn.

Wat de hooge en algemeene intresten omtrent dat ontwerp betreft, deze dienen geenszins aan de verligte kennis Uwer Exc voorgesteld te worden, en alle bijzondere takken, welke bij uitsluiting den koophandel betreffen, zullen aan UEG. genoegzaam door de daartoe aangezogte kooplieden der andere havens behandeld zijn, omdat ik het onnoodig zoude achten van daaromtrent in omstandig verhaal te treden; ik zal mij ten dien opzigte bepalen met UEG. te doen aanmerken, dat bij het sistema van gehjkstelling van regten op goederen, door schepen der beide natiën aangebragt, er belangrijke voordeden voor Nederland moeten ontstaan, of groote concessiën door Engeland moeten vergund worden, vooraleer men deze gelijkstelling op den invoer van zout applicabel maake, dewijl de thans bestaande dispositiën omtrent den invoer van het zout in het algemeen en nog meer in toevallige omstandigheden een der rijkste takken van welvaart nl. de scheepsbouw, kragtdadiglijk bevoordeeld, en verders dat' alle uitsluitende begunstigingen, aan Engeland toe te staan dewelke uit kragte van het tractaat aan andere natiën niet zouden mogen vergund worden, nadeelige gevolgen hebben, dewijl dezelve voordeden, door andere nabuuren in latere tijden vrugteloos gevorderd, tot représailles zouden kunnen aanleiding geven die de voordeelen, uit dien hoofde bij Engeland verkregen, niet zouden vergelden.

Om dan te onderzoeken in hoeverre het bedoeld ontwerp aan andere takken der nationale nijverheid zoude kunnen tot voordeel strekken, behoeft men eerst den staat onzer fabryken te beschouwen; weinige derzelve zijn er, welke niet tegen de vreemde fabryken kunnen volhouden, en diegene, welke door verbod van invoer moeten staande gehouden worden, brengen geene waare vrugten voorts, daar men eigendlijk ten hunnen voordeden de natie venmpost en derzdver voortbrengselen zooveel duurder doet betalen, als men deze van de vreemde zoude kunnen trekken Men zoude alvolgens aan Engeland kunnen toestaan den invoer van alle deszelfs gefabriceerde stoffen tegens betaling van regten van 4 a 8%; deze impost is toereikende om de nationale fabryken te begunstigen en tevens geraadzaam om den invloed van toe-

Sluiten