Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigen! — n.1. dè algemeene vraag naar en de toenemende zorg voor Zondagsrust. "Wel wordt om deze rust niet door ieder gevraagd uit dezelfde motieven. De een is tevreden met rust, de ander begeert bovendien nog wijding. Maar hetzy als rust, hetzij; als wijding opgevat, in beide gevallen is voorbereiding tot den Zondag wenschelijk. Des Zaterdags moet de afgeloopen week ook worden afgesloten. Zij mag niet komen op het terrein van haar opvolgster. Wie des Zondags het stof nog moet van zich doen — van zijn kleederen, zijn lichaam en zijne ziel — dat van de vorige week nog aan hem kleeft, die geniet zijnen rustdag niet volkomen, die mist immers al aanstonds van dien rustdag het schoonste deel — den morgen.

Hoe zal ik n beschrijven, heerlijke ochtend van den eersten dag der week, ochtend van reinheid, van kalmte, van rust, liefelijke Zondagmorgen! Metudaalt vrede in de harten. Wie u niet geniet in zijn huis, wijl daar de harmonie niet woont, wijl daar de leden, des gezins elkander niet verstaan, wijl daar wanorde en slordigheid en wereldschgezindheid wonen — de straatsteenen beginnen tot hem van u te spreken. Anders schijnt heden de zon, wijl zij schijnt op eene anderé wereld. En wanneer straks de klokken beginnen te luiden — ach, waarom spreekt de een van rust en de ander van wijding? Zijn zij niet alle menschen van denzelfden aanleg en roepen die klokken niet het-

Sluiten