Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

degenereerende proletariërskind voor U ont-dekt, of in Inkt den joligen moedwil van 'n paar door-'t-dolle-henen schoolmeisjes laat opschateren — ge ziét toch altijd dat ééne gebaar : een moederarm om kinderhoofd gebogen, en het zacht-beglimlachte, of uitgelaten-stoeierige, het beschreide of onder den druk van eigen innerlijk noodlot reeds blijvendvergrauwde gezichtje koesterend en het, met streelhand onder de zachte kin, omhoog heffend. En als ge dan neerziet in die kindergelaten — is het de teerheid van die moederaanraking, die hen zich doet geven, of is het uw eigen ontroering, die uw ziel verreint en tot begrijpensmacht verklaart, of wel zijn het beide ? — dan ziet ge in die jonge al beelden nog wèchtende oogen de kinderz iel. Bespied in W r a a k en Winkeltje de ijdelheid, den nijd en zooveel andere sentimenten en begeerten .... zie op al deze kleine tooneelen uw eigen gedoe, maar verscherpt en verkleind, als zaagt ge door een kijker, en wel moogt ge dan denken, dat ge u-zelf van verre herziet, en wel in u-zelf mompelen, met een betreurenden glimlach en naar vage verschieten starenden blik, dat ge oud geworden zijt, oud en vergroofd, oud ook, zonder ooit te hebben gezièn gelijk deze waarlijk-begenadigde zag,

die dit alles schiep Is de latere bundel, Bloesem,

beter, beteekent hij een vooruitgang na Kinderen? Ik geloof het met beslistheid te mogen ontkennen. Is Kinderen in zijn soort wel te overtreffen ? . . . . Het is waar, eenige verhalen in Bloesem bevatten uitvoeriger analyse, maar bekijkt ge na lezing daarvan, weer al het vroegere van nabij, vergelijkt ge, om althans een iéts belovende proef te nemen, het soortgelijke in de drie bundels, dan ziet ge wel, dat het hier de gegevens waren — gegevens waarin ook in meerdere mate volwassen menschen betrokken zijn — die uitvoeriger analyse nu eenmaal noodzakelijk maakten, èn voelt ge tevens duidelijk aan de hoedanigheid van hetgeen erin Kinderen aan kunstenaarsvermogen geboden wordt, dat dit even machtig en volgroeid was als waaruit het zeven jaar jonger werk het aanzijn kreeg. Wordt een schetsje als De Oudste in Kinderen ergens in Bloesem overtroffen ? O, de gevoeligheid waarmede dit jongentje, dat op den jaardag van het sterven zijner moeder, alleen en ongeweten van ieder, bloemen, op haar graf

Sluiten