Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288. In geval van verzuim, of misdrijf, door een Regter of Regtbank in de uitvoering der Wetten, of derzelver form begaan, geeft de Commissaris bij dat Departementaal Geregtshof, waaronder die Regter of Regtbank behoort, daarvan terstond kennis aan den Agent van Justitie.

289. In het eerste geval, poogt de Agent van Justitie denzelven Regter, of Regtbank, door nadrukkelijke Instantiën, tot derzelver phgt te overreeden.

290. In geval van misdrijf, schorst de voornoemde Agent het Vonnis, en draagt zijne aanklagt voor aan het Vertegenwoordigend Lichaam, met eisch van regtsvervolging.

291. Het Vertegenwoordigend Lichaam volmagtigt, alsdan, den gemelden Agent, om ten dien einde, bij.éénteroepen de Vierschaar over de misdrijven der Regters, in hunnen post begaan.

292. Deze Vierschaar is zaamgesteld uit den voorn. Agent, als Aanklaager, en vijf Leden uit de vijf Departementaale Geregtshoven, daartoe, bij tourbeurt dier Hoven, en bij loting van derzelver Leden, te verkiezen.

Bij de daarstelling der Departementaale Geregtshoven zal daartoe een Rooster gemaakt worden.

293. De Gedaane aanklagt tegen den Regter, of Regtbank, door dezelve Vierschaar wordende bekrachtigd, vernietigd Zij alsdan het Vonnis, tegen de Wet of dérzelver form geveld, en verwijst den Regter tot de straf, bij de Wet bepaald.

294. Het Hoog Nationaal Geregtshof bestaat, alleenlijk, in de gevallen, bij de Wet bepaald, bijzonderlijk, om uitspraak te doen over misdrijven, door de Leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, of van het Uitvoerend Bewind, deszelfs Agenten, Commissarissen der Nationaale Reekening, door de Ministers dezer Republiek en derzelver Secretarissen bij Buitenlandsche Mogendheden, of door de Secretarissen van Ambassade, in de waarneming hunner Posten begaan.

Deszelfs zamenroeping geschied door het Uitvoerend Bewind op last van het Vertegenwoordigend Lichaam.

295. Hetzelve is zaamgesteld uit Leden der Departementaale Geregtshoven.

Sluiten