is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van Nederlandsche staatsregelingen en grondwetten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derzelver zamenstelling, vooral ten aanzien der

Auditeuren Militair, en Fiskaals. I 300. In tijd van Vrede, kan, in crimineele gevallen, eene herziening der Vonnissen van genoemde GarnisoensKrijgsraaden gevorderd worden, om te beöordeelen, of de straf, bij de Wet bepaald, naar behooren is toegepast.

In dat geval, dienen de vijf oudste Hoofd-Offlcieren van de Brigade, en de naastbijzijnde Auditeur-Militair, mids niet in dezelfde zaak bij den Krijgsraad gediend hebbende.

301. In militaire Vonnissen, door Garnisoens-Krijgsraaden zonder confessie geslagen,' zal een hooger beroep zijn op eene Hooge Vierschaar.

Dezelve zal bestaan uit vijf Hoofd-Offlcieren, en een Fiskaal.

De Wet bepaalt, in dit geval, de werkzaamheden van den Agent van Oorlog, en de betrekkingen van den Fiskaal en der Auditeurs-Militair, gelijk mede de wijze van zamenstelling dezer Vierschaar.

302. Eene gelijksoortige vorming en werking van Krijgsraaden heeft plaats, ten aanzien der Mariniers, zoodra zij zig aan boord van 's Lands Schepen bevinden.

De wet maakt ook, ten dezen opzigte, zoortgelijke bepaalingen, als in Art. 300 tot 302 zijn uitgedrukt.

303. De nieuwe vorming der, in dezen Titul omschreven, Regterlijke Magt zal haaren aanvang nemen, binnen ééne Maand na de eerste zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam.

Het Wetboek van Burgerlijke en Lijfstraflijke Wetten (Art. 2&,.Bladz. 5) zal echter? in de form dezer inrigtingen, zoodanige veranderingen mogen maken, als tot veiligheid van den Staat, en gerief der Ingezetenen, in den tijd, zal noodig geoordeeld worden.