is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat om alle wetenschappelijke begrippen tot uitdrukking te brengen, en te voorzien in de behoeften van de nationale kuituur. Samen met het Zweedsch is het de offlciëele taal van Finland, waarvan de Russische bureaucratie dikwijls getracht heeft de autonomie te beperken. Sedert de jongste revolutie heeft het zijn onafhankelijkheid verworven.

In Middel-Europa zijn, sedert de IXde eeuw. de Hongaren ot Magyaren gevestigd. Hun eerste koning, de heilige Stephanus. werd gekroond in het jaar 1000. Volgens de Hongaarsche statistieken waren er van de 20.800.000 inwoners, die het koninkrijk Hongarije in 1910 telde, ongeveer tien millioen Magyaarsch sprekende. Maar. al hebben de Magyaren de meerderheid niet. zij zijn de overheerschende klasse; zij besturen en „magyariseeren het land. Evenals de Finnen van Finland hebben zij een kuituurtaai aangenomen, zij hebben een letterkunde en wetenschappelijke werken.

Het Finsch en het Magyaarsch hebben den zelfden oorsprong, maar tegenwoordig wijzen zoowel hun grammaticale bouw en hun woordvoorraad als het voorkomen, dat de woorden aangenomen hebben, groote verschillen aan. Alleen de linguist kan er de vage resten van een gemeenschappelijken oorsprong in ontdekken. Het Finsch en het Magyaarsch verschillen zelfs meer van elkaar dan twee Indogermaansche talen van verschillende groepen, zooals het Slavisch en het Germaansch van elkaar verscliillen

Het Magyaarsch. dat tengevolge van een inval van betrekkelijk jongen datum, in Europa ingevoerd werd, staat hier geheel op zich zelf; dialecten, die iets van het Magyaarsch hebben, vindt men alleen in Siberië, n.1. het Wogoalsch en het Ostiaksch.

Het Finsch maakt deel uit van een andere Finsch-Oegrische groep. Het staat betrekkelijk dicht bij het Estisch, dat ten zuiden van de Finsche golf gesproken wordt door ongeveer één millioen personen en in de XIXde eeuw een letterkunde gekregen heeft; ook bij het Lijflandsch, dat de plaats ingeruimd heeft voor een Baltische taal. het Lettisch. Het vertoont daarenboven samenhang met de Finsche dialecten, die nog in het binnenland van Rusland