Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De optochten van communistische kinderen, die we maar al te vaak in de straten kunnen zien, zijn door Moskou bepleit en bekostigd. De kinderziel is even gemakkelijk te vormen als was ën het gif van het Communisme kan er zonder veel moeite indringen. En nu worden dergelijke manifestaties van 6—10 jarigen toegelaten!

Bedenk eens, dat na 10—15 jaar diezelfde kinderen een etterbuil zullen vormen op het lichaam van den Duitschen Staat)

De verschrikkingen van Sowjet-Rusland zijn heel gewoon geworden en laten geen indruk meer achter. De berichten over nieuwe fusilleeringen worden vluchtig doorloopen, en onmiddellijk vergeten. En daarbij komt het nauwelijks bij iemand op, dat al deze verschrikkelijkheden misschien ook hem persoonlijk kunnen treffen en dat München en Hongarije, zij het ook voor korten tijd en niet in die mate, toch hetzelfde lot als Rusland moesten ondergaan.

Wat heeft nu het Communisme van het begin zijner werking tot op onze dagen aan het Russische volk gebracht? Laat toch iedereen bedenken, dat hetzelfde gebeuren kan met zijn vaderland en hem persoonlijk, wanneer niet bijtijds het communistisch gevaar beseft en bezworen wordt.

De revolutie van 1917 bepaalde er zich niet toe Rusland te vernielen, maar veeleer was haar doel op het veroverde gebied de basis te vormen voor de verdere verovering van de Westeuropeesche staten door middel van de wereldrevolutie. Om de juistheid dezer bewering in te zien, werpe men een blik op de globe en dan zal men begrijpen, dat de verovering van het Russische rijk, dat zich uitstrekt van het 'midden van 't Europeesche vasteland tot de oostelijke grenzen van Azië, overeenkomt met de verovering van Europa. Er ontbreekt reeds niet veel meer aan, want het Communisme is al doorgedrongen in China en Indië en bereidt zich thans voor om Europa aan zich te onderwerpen.

We zullen nu kort de algemeene resultaten

Sluiten