Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN KERSTKRIBBE EN KERSTBOOM

van de markt brengen bergen van gevelde groene dennen een aangename en weldadige afwisseling aan.

Welk een gedaanteverwisseling moet evenwel die donkere spar nog ondergaan, eer hij als Kerstboom de huiskamer gaat sieren. Slechts na een grondige bewerking, als hij beladen is met tallooze lichtjes, vergulde vruchten en kleurige snuisterijen, mag hij de eereplaats in het familievertrek innemen. Eerst dan is hij een waardig geschenk van 't Kerstkind aan de opgetogen kleinen.

Otto Schwertgeburth heeft eertijds op een groot doek Luther geschilderd temidden der zijnen, geschaard rondom den Kerstboom. Dit tafereel verbreidde waarschijnlijk de legende, dat de Kerstboom zijn ontstaan aan den vader der Hervorming te danken heeft.

Met de meeste beslistheid komt de geschiedenis hiertegen op. Zóó eenvoudig is de zaak niet.

Misschien wortelt dit gebruik in de gewoonten onzer Germaansche voorouders, die bij gebrek aan kennis der geopenbaarde waarheden, met hart en ziel aan de vereering der natuur gehecht waren.

De poëzie, de weelde der natuur misten zij het meest in de donkere maand December. Als alom in het rond alles doodsch en dor was, stond daar voor hunne oogen de altijd groene denneboom als een profetie van aanstaande herleving. Dien spar, getooid in het groen, de kleur der hope, sierden zij met lichten en geschenken, symbolen van leven en vruchtbaarheid.

Dat 's winters de met lichten versierde heilige boomen een voorwerp van vereering voor onze Germaansche voorouders uitmaakten, wordt gestaafd door de Admonitio generalis van Karei den Groote, ten jare 807 uitgegeven, waarin hij dezen cultus verbiedt.

Nu ware het gebruik 's winters denneboomen te versieren hoogst waarschijnlijk uitgestorven, indien niet in de Middeleeuwen het Christendom door toevallige omstandigheden dat

Rond Kerstmis 3

Sluiten