is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN VAN G.G.

tijding van U verwacht, die buitengewoon belangrijk voor hem is, en waarnaar hij vol ongeduld uitziet."

Op dit oogenblik klonk achteruit de gang de stem van den man, over wien wij juist gesproken hadden.

„Is er een boodschap voor mij ?" — vroeg

deze en er lag een toon in zijn stem, alsof leven of dood van het antwoord afhing.

„Meneer Hendriks is er om U te spreken — riep de zuster terug.

„Laat hem dadelijk hier komen, zuster!"

Een oogenblik later zat ik tegenover De Blok in dezelfde kamer, waarin wij gezeten hadden bij gelegenheid van ons eerste bezoek. Zuster Ammens had mede naar binnen willen gaan, maar een nijdige handbeweging had haar te kennen gegeven, dat dit niet in de bedoeling lag. Nauwelijks had zij de deur gesloten, daarbij De Blok en mij dus alleen in het vertrek achter latende, of eerstgenoemde begon snel te spreken.

„Ik heb al dien tijd op Uw bericht gewacht, meneer Hendriks!" -— zeide hij. „Er had al lang antwoord uit Londen kunnen zijn. Waarom laat men mij zoo lang wachten ?"

De vraag was op opgewonden toon gedaan, alsof de man zich ernstig te beklagen had. Hij scheen in het minst niet in te zien, hoe ongepast zijn optreden was; en dat nog wel, nadat wij ons zooveel moeite voor hem hadden gegeven.

„Het komt mij voor" — zeide ik, „dat Mr. Gill binnen een redelijken tijd geantwoord heeft."